Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista

Tietoa lupalakimiesjärjestelmästä

Lue lisää asianajatutkinnon suorittamisesta täältä (pdf-tiedosto)
Lupalakimiesjärjestelmän tausta ja tarkoitus (pdf-tiedosto)

***********************************

Lue tästä linkistä Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan ratkaisuja.

*************************************

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan yhteystiedot ja ohjeet luvan hakemiseen löytyvät osoitteesta: 

https://oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/oikeudenkayntiavustajalautakunta.html

**********************************

Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista

Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen lain myötä oikeudenkäyntiasiamiehenä saa toimia vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

POIKKEUS: Lupajärjestelmän ulkopuolelle on rajattu asianosaiseen työ- tai virkasuhteessa olevat oikeudenkäyntiasiamiehet (esim. yrityksen lakimies ajaa työnantajansa juttua). Lisäksi ulkopuolelle on rajattu työmarkkinajärjestöjen palveluksessa olevat lakimiehet näiden toimiessa oikeudenkäyntiasiamiehinä palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa.

Eräiden riidattomien asioiden osalta ei uuden lain myötä jatkossakaan edellytetä lupaa.

Luvan myöntäjä ja maksu

Luvan myöntämisestä päättää riippumaton lautakunta, nimeltään oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Lupaa on haettava kirjallisesti oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta. Lupa myönnetään edellytykset täyttävälle hakijalle toistaiseksi.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään kertaluonteinen hakemusmaksu, joka on 350 euroa. Lisäksi vuosittain peritään luvan haltijalta valvontamaksu, jonka suuruus on 354 euroa vuonna 2014.

Lain 8 §:ssä säädetään niistä velvollisuuksista, joita luvan saanut lakimies on toiminnassaan velvollinen noudattamaan. Säännökset ovat samankaltaisia asianajajien vastaaviin säännöksiin verrattuna. Luvan saaneita lakimiehiä valvovat sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunta että perustettava valvontalautakunta. Varsinaisen valvonnan suorittaa valvontalautakunta. Luvan peruuttamisesta tai laissa mainitusta seuraamusmaksusta päättää oikeudenkäyntiavustajalautakunta valvontalautakunnan esityksestä.

Luvan saamisen edellytykset

Lupaa hakevalta henkilöltä edellytetään, että hän on suorittanut Suomessa oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon (kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, oikeus- tai varanotaarin tutkinto tai pelkkä oikeustieteen jatkotutkinto ei riitä). Vastaava ulkomainen oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto hyväksytään, jos se on hakemuksesta Opetushallituksen päätöksellä Suomessa tunnustettu. Lisäksi edellytetään riittävää perehtyneisyyttä oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään.

Riittävä perehtyneisyys voidaan saavuttaa:

1) suorittamalla asianajajista annetussa laissa tarkoitettu asianajajatutkinto 2) suorittamalla tuomioistuinharjoittelu (auskultointi) tai toimimalla vähintään vuoden ajan syyttäjän tehtävissä 3) hankkimalla muuta työkokemusta valmistumisen jälkeen, kuten toimimalla vähintään vuoden ajan sellaisessa tehtävässä, joka perehdyttää oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan toimeen. Tällainen tehtävä voi olla esimerkiksi niin sanotun avustavan lakimiehen työ asianajo- tai lakiasiaintoimistossa silloin, kun siihen kuuluu säännönmukaisesti oikeudenkäyntiasioissa avustamista. Edellytyksen täyttymisen voi osoittaa esimerkiksi yksilöidyn työtodistuksen avulla. Myös esimerkiksi pankissa, vakuutusyhtiössä, työmarkkinajärjestössä ym. tehtävissä, joihin sisältyy säännönmukaisesti oikeudenkäyntiasioissa avustamista tai asiakkaiden toimeksiantojen hoitamista, hankittu työkokemus voidaan (ainakin osin) lukea hyväksi vaadittuun työkokemukseen. Työtodistus kannattaa erityisesti näissä tapauksissa laatia riittävän yksityiskohtaiseksi. Jos on harjoittanut toimintaa osa-aikaisena lakiasiaintoimistoyrittäjänä, tulee tarvittaessa esittää esimerkiksi selvitystä liikevaihdosta, jotta riittävä perehtyneisyys voidaan todeta.

Kannattaa huomata, että asianajotutkinnon voi suorittaa jo opintojen loppuvaiheessa eli siis ennen valmistumista.

HUOM: Lain voimaan tullessa (2013 alusta) tuomioistuimissa vireillä olevissa asioissa aiempien säännösten mukaan oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimaan kelpoiset asiamiehet ja avustajat voivat hoitaa tuolla hetkellä jo vireillä olevat asiat loppuun ilman uuden lain mukaista lupaa, kunnes ne ovat tulleet lainvoimaisesti ratkaistuiksi.

Luvan raukeaminen

Mikäli luvan saanut lakimies liittyy asianajoyhdistykseen eli käytännössä asianajajaliittoon, raukeaa tässä tarkoitettu lupa automaattisesti suoraan lain nojalla. ”Lupalakimiehenä” ja asianajajana ei siis voi olla yhtäaikaisesti.