Reilu työnantaja

Työnantajilla on mahdollisuus saada käyttöönsä Lakimiesliiton Reilu työnantaja – tunnustus (Leima). Leimaa saa käyttää rekrytointiin liittyvässä markkinoinnissa esimerkiksi yrityksen kotisivuilla sekä muussa työntekijöiden työsuhteisiin liittyvässä materiaalissa. Kyseisestä leimasta ja sen luomasta työnantajamielikuvasta on merkittävää hyötyä rekrytoitaessa mm. uusia työntekijöitä. Kilpailu hyvistä työntekijöistä, jotka myös pysyvät yrityksen palveluksessa pitkään, on kiristynyt. Työntekijät kiinnittävät yhä suuremmassa määrin huomiota mm. työoloihin sekä työn ja vapaa-ajan väliseen suhteeseen. Työnantajat, jotka sitoutuvat noudattamaan alla mainittuja periaatteita, viestittävät olevansa työpaikka, jossa lakimiesten on hyvä olla töissä, jossa heidän oikeuksiaan kunnioitetaan ja heidän jaksamisestaan pidetään huolta.

Saadakseen Lakimiesliitolta luvan käyttää Reilu työnantaja –leimaa, työnantajan on noudatettava palveluksessaan olevien lakimiesten (ja lakimiesopiskelijoiden) työsuhteissa Lakimiesliiton määrittelemiä Työsuhteissa noudatettavia periaatteita –asiakirjaa. Periaatteet sisältävät 12 kohtaa. Ennen luvan saamista periaatepaperin sisältämät kohdat käydään Lakimiesliiton ja työnantajan kesken kohta kohdalta läpi. Näin Lakimiesliitossa voimme varmistua siitä, että työnantaja täyttää toiminnassaan kussakin kohdassa mainitun periaatteen riittävässä määrin. Mikäli Lakimiesliitossa olemme vakuuttuneita asiasta, voimme antaa luvan Leiman käyttöön.

Saatuaan siihen Lakimiesliiton luvan ja ottaessaan Leiman käyttöön, sitoutuu työnantaja pitämään ”Työsuhteissa noudatettavat periaatteet” (12 kohtaa) nähtävissä leiman yhteydessä parhaaksi katsomallaan tavalla. Periaatteet ovat luonnollisesti nähtävissä myös Lakimiesliiton kotisivuilla. Lakimiesliitto voi myös julkaista kotisivuillaan Leiman käyttöoikeuden omaavan työnantajan nimen (Lista Reiluista työnantajista), mikäli ao. työnantaja antaa siihen luvan.

Nämä työsuhteissa noudettavat periaatteet ja Leima on laadittu erityisesti asianajotoimintaa silmällä pitäen. Ei ole kuitenkaan estettä sille, etteikö mainittua Leimaa voitaisi myöntää käyttöön myös muille kuin asianajoalalla toimiville työnantajille. Tällaisissa tapauksissa tulemme käyttöluvan harkinnassa huomioimaan edellä mainitun ohella myös mm. työnantajan palveluksessa olevien lakimiesten määrää suhteessa kaikkien työntekijöiden määrään, työnantajan toimialaa jne.

Mikäli Leiman käyttöoikeuden myöntämisen jälkeen käy ilmi, ettei työnantaja toteutakaan Työsuhteissa noudatettavia periaatteita tai käyttää Leimaa muussa tarkoituksessa kuin yllä ensimmäisessä kappaleessa on mainittu, voi Lakimiesliitto poistaa työnantajalta Leiman käyttöoikeuden kunnes asian laita on korjaantunut. Ennen käyttöoikeuden poistamista keskustelemme kuitenkin asiasta työnantajan kanssa mahdollisten epäselvyyksien tai väärinkäsitysten välttämiseksi.

Mikäli haluatte sitoutua ”Työsuhteissa noudatettaviin periaatteisiin” ja saada Leiman käyttöönne, voitte olla yhteydessä Suomen Lakimiesliittoon ja siellä Jaana Mekliniin, puh. (09) 8561 0324, jaana.meklin@lakimiesliitto.fi.

Principles for Employment Relationships (ENG)

Principer som bör iakttas i arbetsförhållanden (SV)