Principer som bör iakttas i arbetsförhållanden

PRINCIPER SOM BÖR IAKTTAS I ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Likabehandling av arbetstagare
1)    Arbetsgivaren främjar en likabehandling av arbetstagarna och behandlar arbetstagarna jämlikt. Jämlik behandling och likabehandling av arbetstagarna är en speciellt viktig del av arbetsförhållandets villkor, praxis på arbetsplatsen samt i övrigt beträffande de ärenden som gäller arbetsförhållanden på arbetsplatsen.

Välmående och säkerhet på arbetsplatsen
2)    Arbetsgivaren strävar efter att erbjuda arbetstagaren en trygg, hälsosam och väl skött arbetsmiljö.

Skolning
3)    Arbetsgivaren ombesörjer att arbetstagaren får en nödvändig introduktionsutbildning. Därutöver ser arbetsgivaren till att arbetstagaren har möjlighet att få nödvändig kompletterande skolning samt fortbildning för at kunna upprätthålla och utveckla sin yrkesskicklighet.

Arbetsavtal
4)    Arbetsavtalen görs alltid upp i skriftlig form.
5)    Utgångspunkten är att arbetsavtalen alltid ingås att gälla tillsvidare. Tidsbundna avtal ingås om det i lagen om arbetsavtal finns en grundad anledning därtill, som därvid skrivs in i arbetsavtalet.

Arbetstider och arbetsmängd
6)    Ur arbetsavtalet bör framgå om arbetstidslagen tillämpas på sagda arbetsförhållande.
7)    Arbetsgivaren ombesörjer att arbetsmängden och den belastning som detta medför för arbetstagaren följs upp. Arbetsgivaren fäster uppmärksamhet vid att arbetet fördelas jämt.
8)    Man strävar efter att hålla arbetsmängden på en sådan nivå att den inte oskäligt belastar arbetstagaren. Arbetet bör organiseras på ett sådant sätt att arbetstagaren kan ha fritid utan av arbetet förorsakad olägenhet.
9)    För det fall att arbetsmängden avviker från det normala, erlägger arbetsgivaren ersättning för den mängd arbete som överstiger det sedvanliga.

Familjeledigheter
10)    Familjeledigheterna är en fast och naturlig del av arbetslivet. Arbetsgivaren uppmuntrar arbetstagarna att vara familjelediga på ett sådant sätt att inledandet av familjeledigheten och återvändandet från densamma sker möjligast smidigt och problemfritt.

Avlöning
11)    Till arbetstagaren erläggs som minimum den lön som motsvarar Finlands Juristförbunds minimilönerekommendation.  

Semester
12)    Semester beviljas på basis av stadgandena i semesterlagen.