Työsuhteissa noudatettavat periaatteet

Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu

1) Työnantaja kohtelee työntekijöitään yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu on erityisen tärkeää työsuhteen ehtoja, työpaikan käytäntöjä sekä työoloja yleisesti koskevissa asioissa.

Työhyvinvointi- ja turvallisuus

2) Työnantaja pyrkii tarjoamaan työntekijöille turvallisen, terveellisen ja hyvin hoidetun työympäristön.

Koulutus

3) Työnantaja huolehtii siitä, että työntekijöille annetaan tarpeellinen perehdyttämiskoulutus. Lisäksi työnantaja pitää huolen, että työntekijöillä on mahdollisuus hankkia tarpeellista täydennys- ja jatkokoulutusta ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Työsopimus

4) Työsopimukset tehdään aina kirjallisena.

5) Lähtökohtana on, että työsopimukset solmitaan aina toistaiseksi voimassa oleviksi. Määräaikaisia työsopimuksia tehdään, mikäli niihin on olemassa työsopimuslain mukainen perusteltu syy joka kirjataan työsopimukseen.

Työajat ja työn määrä

6) Työsopimuksessa on todettava, sovelletaanko työaikalakia kyseiseen työsuhteeseen.

7) Työnantaja pitää huolen, että työntekijöiden työmääriä ja kuormitusta seurataan. Työnantaja kiinnittää huomiota töiden tasapuoliseen jakautumiseen.

8) Työmäärät pyritään pitämään sellaisina, että työmäärä ei kohtuuttomasti kuormita työntekijää. Työt on pyrittävä järjestämään siten, että työntekijälle mahdollistetaan vapaa-aika ilman työstä aiheutuvaa haittaa.

9) Mikäli työmäärä poikkeaa tavanomaisesta, työnantaja suorittaa korvauksen tavanomaisen työmäärän ylittävästä työstä.

Perhevapaat

10) Perhevapaat kuuluvat kiinteänä ja luonnollisena osana työelämään. Työnantaja rohkaisee työntekijöitä perhevapaiden pitämiseen siten, että perhevapaalle jääminen ja perhevapaalta töihin palaaminen sujuu mahdollisimman sujuvasti ja ongelmitta.

Palkkaus

11) Työntekijälle maksetaan vähintään Suomen Lakimiesliiton antaman vähimmäispalkkasuosituksen mukaista palkkaa.

Vuosiloma

12) Vuosiloman määräytymisessä noudatetaan vuosilomalain säännöksiä.