Suositus työsuhteen vähimmäisehdoista

Useat työehtosopimuksissakin sovitut työsuhteen ehdot ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa työelämässä. Lakimiesliitto on laatinut listan tällaisista yleisesti vakiintuneista ehdoista erityisesti työehtosopimuksettomilla aloilla työskenteleviä jäseniään varten. Lakimiesliitto suosittelee, että työelämää sääntelevän lainsäädännön lisäksi työsuhteissa noudatetaan seuraavia ehtoja:

1.   Työsopimus tehdään aina kirjallisesti

Työntekijällä on oikeus sopia työnsä ehdoista kirjallisesti. Tehdessään työsopimuksen kirjallisena työnantaja täyttää työsopimuslain velvoitteen antaa kirjallinen selvitys työsuhteen    
keskeisistä ehdoista.

2.   Työntekijälle annetaan puhelinetu sekä lounasetu

Lounasetu ja puhelinetu määräytyvät verohallituksen vuosittaisten luontoisetuja koskevien päätösten mukaisesti. Luontoisedut tulevat palkan lisäksi. Lisäksi liitto suosittelee liikuntaedun tarjoamista työntekijöille. Työnantajalla on velvollisuus edistää työntekijöidensä terveyttä ja työkykyä. Tarjoamalla työntekijöilleen liikuntaedun työnantaja kannustaa liikkumiseen ja edistää siten työntekijöiden terveyttä. Terve työntekijä on myös tehokas työntekijä.

3.   Työntekijälle maksetaan päiväraha sekä korvataan matkakustannukset verohallinnon vahvistamien määrien mukaisesti

Päivärahalla korvataan työntekijän työmatkalla lisääntyneitä kuluja, kuten ruokailukustannuksia. Kilometrikorvauksella korvataan työmatkat, jotka työntekijä on tehnyt omalla tai hänen hallitsemallaan autolla.

4.   Työntekijälle korvataan säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen työasioissa

Suositeltavaa on, että matkustaminen korvataan tunti tunnista periaatteella rahana tai vapaana. Työasioissa matkustaminen on työnantajan asioissa matkustamista, mikä ei saa koitua työntekijän haitaksi.

5.   Työntekijälle maksetaan sairausajalta palkkaa seuraavasti:

  • Jos työsuhde on keskeytymättä jatkunut alle vuoden, maksetaan työntekijälle sairausajalta täysi palkka kahdelta viikolta
  • Jos työsuhde on keskeytymättä jatkunut vähintään vuoden, maksetaan työntekijälle sairausajan palkka neljältä viikolta
  • Jos työsuhde on keskeytymättä jatkunut vähintään viisi vuotta, maksetaan työntekijälle sairausajan palkka kuudelta viikolta

Työelämän yleisesti vakiintuneen käytännön mukaan työntekijälle maksetaan täysi palkka sairausajalta porrastetusti sen mukaan kuinka kauan työsuhde on yhdenjaksoisesti kestänyt. Sairausajan palkanmaksuvelvollisuutta koskien voidaan sopia tietyistä rajoituksista. Esimerkiksi voidaan sopia siitä, että jos työkyvyttömyys saman sairauden johdosta alkaa uudelleen 30 päivän kuluessa viimeisimmästä sairauspoissaolosta, on työntekijä oikeutettu vain sairausajan palkan ajanjakson jäljellä olevaan osaan.

6.   Työntekijä saa säännöllisenä työaikana käydä tarpeellisissa lääkärintarkastuksissa ja –tutkimuksissa sekä äkillisen hammassairauden sattuessa hammaslääkärin vastaanotolla menettämättä palkkaansa tältä ajalta.

Palkanmaksun edellytyksenä voidaan pitää sitä, että asiaa ei saa järjestettyä työajan ulkopuolella ja että tarpeetonta työajan menetystä vältetään.

7.   Äitiys- ja adoptiovapaan ajalta maksetaan täysi palkka kolmelta kuukaudelta. Isyysvapaan ajalta maksetaan täysi palkka kuudelta päivältä

Perhevapaiden palkallisuus perustuu työelämän yleisesti vakiintuneeseen käytäntöön. Palkanmaksun edellytykseksi voidaan sopia, että työsuhteen on ennen vapaan alkamista tullut kestää tietyn ajan, esimerkiksi kuusi kuukautta.  Ajalta, jolta työnantaja on maksanut äitiys-, isyys- tai adoptiovapaa-ajan palkkaa on työnantajalla oikeus saada työntekijälle lain mukaan kuuluva päiväraha.

8.   Seuraavat tilapäiset poissaolot eivät vähennä työntekijän palkka- tai muita etuja:

  • alle 10 vuotiaan lapsen enintään kolmen päivän pituisesta tilapäisestä hoitovapaasta
  • lähiomaisen äkillisestä sairaudesta, kuolemasta tai hautajaisista; enintään 1 päivä
  • omista vihkiäisistä, parisuhteen rekisteröimisestä ja asuntomuutosta


9.      Työntekijälle maksetaan lomarahana 50% vuosilomapalkasta

Lomarahan maksaminen perustuu työelämässä vakiintuneeseen työsuhdekäytäntöön.

10.    Työntekijälle maksetaan työn vaativuuden mukaista palkkaa

Lakimiehen palkan tulee vastata työn vaativuutta, alalla tavanomaisesti maksettua palkkaa sekä lakimiesten yleistä palkkakehitystä. Vastavalmistuneille lakimiehille Lakimiesliitto vahvistaa lisäksi vähimmäispalkkasuosituksen, joka perustuu liiton teettämään vuosittaiseen palkkatutkimukseen. Tarkempaa tietoa eri aloilla työskentelevien lakimiesten palkoista löydät liiton jäsensivuilla olevasta palkkatutkimuksesta.

Lisätietoja:
Jäsenpalveluyksikön johtaja Tommi Rainerma, tommi.rainerma@lakimiesliitto.fi