Lakimiesnimikkeet

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund r.y. on kartoittanut, kerännyt ja kääntänyt erilaisia suomalaisia lakimiesnimikkeitä ruotsiksi ja englanniksi vastauksena usein toistuviin kyselyihin lakimiesnimikkeiden käännöksistä ja näin helpottamaan nimikkeiden ymmärrettävyyttä kansainvälisissä yhteyksissä. Tämä sanasto on tarkoitettu ensisijaisesti Suomen Lakimiesliiton jäsenille, mutta myös kääntäjille, tulkeille, tiedottajille ja muille, jotka tarvitsevat nimikkeiden käännöksiä.

Katso tästä: Lakimiesnimikkeet (pdf-tiedosto, 12-sivua)

Eri maiden oikeusjärjestelmien erilaisuuden vuoksi nimikkeiden käännöksiä ei voida aina ottaa suoraan muiden maiden käytännöstä. Tässä sanastossa erityisesti nimikkeiden kääntäminen englanniksi on ollut vaikeaa, koska Suomen ja Britannian oikeusjärjestelmät ovat hyvin erilaiset. Tämän vuoksi kääntämisen lähtökohtana onkin ollut se, että nimikkeestä tulisi ilmi työnkuva ja hierarkkinen suhde sitä ympäröivään Suomen oikeusjärjestelmään ja muihin nimikkeisiin. On muistettava, että ei ole olemassa ”oikeita” käännöksiä, vaan ainoastaan sovittuja. Suomen Lakimiesliiton tavoitteena on tämän sanastoprojektin puitteissa sopia tietyt käännökset ja suositella niiden käyttöä nykyisen kirjavan käytännön sijasta.

Sanaston pohjana on Suomen Lakimiesliiton jäsenluettelo ja matrikkeli. Aineisto on rajattu niin, että mukaan on otettu vain yleisimpiä lakimiesnimikkeitä. Nimikkeitä, joita on olemassa vain yksi kappale, on otettu mukaan sanastoon vain poikkeustapauksissa (esim. oikeuskansleri).

Sanasto koostuu kuudesta eri osiosta:

  1.  Oppiarvot, jossa on Suomen oikeustieteelliset tutkintonimikkeet ja niiden lyhenteet
  2.  Lakimiesammatteja, johon kuuluu oikeustieteellistä tutkintoa vaativia ammatteja
  3.  Ammatteja, joissa lakimiehiä sisältää tyypillisiä oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden ammatteja
  4.  Muita
  5.  Liitteitä ja lyhenteitä selventää suomenkielisiä lyhenteitä ja niiden vastineita
  6.  Lakimiesarvonimiä–otsikon alla on lueteltu tyypillisimmät lakimiehille myönnettävät maksulliset arvonimet

Liitteitä ja lyhenteitä esittelee sekä lyhenteitä (esimerkiksi oikeust. kand.) että kirjaintunnuksia (esimerkiksi OTK). Suosittelemme, että kirjaintunnuksia käytettäisiin vain matrikkeleissa ja muissa vastaavissa yhteyksissä, koska niiden merkitys ei ole kaikille selvä. Muissa tapauksissa on suositeltavaa käyttää lyhenteitä, jotka noudattavat yleisiä kielen sääntöjä.
Sanastossa on sekä julkisen että yksityisen sektorin lakimiesnimikkeitä. Erityisesti yksityisen sektorin nimikkeitä on vaikea kääntää, koska eri puolilla saman nimikkeen haltijoilla voi olla hyvinkin erilaiset työnkuvat. Ratkaisumme tähän ongelmaan on, että yksityisen sektorin nimikkeiden käännökset ovat sanastossa hyvin yleisluontoisia ja pyrkivät täten kattamaan laajan alan ja antamaan viitteitä mahdollisia uusia käännöksiä varten.

Kansainvälisesti katsottuna suomalainen maksullinen arvonimijärjestelmä on erikoisuus; vastaavaa ei löydy muualta maailmasta. Siksi suomalaisia arvonimiä ei käännetä vieraille kielille. Jos arvonimeä halutaan käyttää ulkomailla, siitä voidaan käyttää suomen- tai ruotsinkielistä muotoa ja tarvittaessa mukaan voidaan liittää vieraalla kielellä tieto, että kyseessä on suomalainen arvonimi. Osa arvonimistä on samanmuotoisia virkanimikkeiden kanssa, mutta vaikka virkanimikkeestä olisi sovittu käytettäväksi jotakin vieraskielistä vastinetta, sitä ei pidä käyttää arvonimen vastineena. Tällaisista nimikkeistä voidaan mainita esimerkkeinä laamanni ja asessori.

Nimikkeet on pyritty ryhmittelemään siten, että pääsanan alle on ryhmitelty sen johdoksia, esimerkiksi: hallitussihteeri, nuorempi hallitussihteeri, vanhempi hallitussihteeri. Jos nimikkeen perässä esiintyy kolme pistettä ja tähti (*), esimerkiksi Director of…*, nimike on täydennettävissä esimerkiksi osaston tai yksikön nimellä. Englanninkielisten nimikkeiden kohdalla sanastossa noudatetaan brittiläistä oikeinkirjoitusta. Sanastoon sisältyy myös joitain jo vanhentuneita nimikkeitä. Ne ovat mukana siksi, että näitä nimikkeitä esiintyy ajoittain yhä kielenkäytössä. Vanhentuneet nimikkeet esiintyvät sanastossa kursivoituina.

Sanastoa koskevia kommentteja ja parannusehdotuksia voi esittää Suomen Lakimiesliittoon:

Suomen Lakimiesliitto, Uudenmaankatu 4-6 B 00120 Helsinki, Puhelin (09) 8561 0300, Sähköposti palvelut@lakimiesliitto.fi