Kannanotot ja lausunnot

Lakimiesliitto antaa vuosittain noin 20 lausuntoa liittyen erilaisiin lainsäädäntöhankkeisiin. Lausuntojen valmistelussa liitto kiinnittää erityistä huomioita kansalaisten oikeusturvan toteutumiseen. Annetut lausunnot ovat luettavissa Lakimiesliiton sivuilla.

2022

(24.11.2022) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta
(24.11.2022) Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Vaasan yliopiston esityksestä oikeustieteen alan yliopistollisen koulutusvastuun laajentamisesta
(31.10.2022) Lausunto oikeusministeriölle maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta
(29.9.2022) Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
(23.9.2022) Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta esitutkinnan salassapitoperusteiden selkeyttämisestä
(16.8.2022) Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi
(16.8.2022) Lausunto sisäasiainministeriölle esitysluonnoksesta eduskunnalle poliisilain muuttamiseksi
(15.8.2022) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
(8.7.2022) Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nimikirjalain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
(8.7.2022) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulosottokaaren muuttamisesta
(1.7.2022) Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta
(30.6.2022) Lausunto oikeusministeriölle oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietinnöstä
(7.6.2022) Lausunto ulkoministeriölle asiassa Kansallinen raportti - YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljäs tarkastelukierros
(20.5.2022) Lausunto oikeusministeriölle liittyen työryhmän mietintöön eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämisestä kolmansien maiden kansalaisten osalta
(19.5.2022) Lausunto oikeusministeriölle mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta
(17.5.2022) Lausunto oikeusministeriölle työryhmän loppumietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi
(6.5.2022) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi
(29.4.2022) Lausunto oikeusministeriölle työryhmän ehdotuksesta rikosprosessin tehostamiseksi
(25.3.2022) Lausunto oikeusministeriölle työryhmämietinnöstä Pakkokeinolain muutostarpeet
(22.3.2022) Lausunto eduskunnan puolustusvaliokunnalle asiassa VNS 11/2021 vp Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä
(14.3.2022) Lausunto ulkoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta
(4.2.2022) Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi
(31.1.2022) Lausunto oikeusministeriölle parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä: luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi
(28.1.2022) Lausunto hallituksen esityksestä valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
(28.1.2022) Lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta liittyen maakaaren muutostarpeisiin
(21.1.2022) Lausunto oikeusministeriölle Etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa -työryhmän mietinnöstä
(14.1.2022) Lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta

2021

(9.11.2021) Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin esityksistä oikeustieteen alan yliopistollisen koulutusvastuun laajentamisesta
(4.11.2021) Lausunto työryhmän mietintöstä lähestymiskiellon tehostamisesta
(30.9.2021) Lausunto lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittämisestä valtioneuvostossa
(3.9.2021) Lausunto oikeusministeriölle rikosvahinkolaista
(31.8.2021) Lausunto oikeusministeriölle työryhmän muistiosta sovittelun mahdollisuuksista hallintoasioissa
(30.8.2021) Lausunto valtiovarainministeriölle työryhmän ehdotuksesta valtion toimitilastrategiaksi
(20.8.2021) Lausunto oikeusministeriölle hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevista säännösluonnoksista
(30.6.2021) Lausunto oikeusministeriölle oikeudenkäyntikuluista riita-asioissa
(21.6.2021) Lausunto sisäministeriölle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
(18.6.2021) Lausunto oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä velkajärjestelylain muuttamiseksi
(11.6.2021) Lausunto oikeusministeriölle tuomareiden koulutusuudistuksen vaikutuksista laaditusta selvityksestä
(27.5.2021) Lausunto oikeusministeriölle turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyydestä
(7.5.2021) Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta
(7.5.2021) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vanhemmuuslaiksi
(9.4.2021) Lausunto oikeusministeriölle rikosasioiden sovittelupalveluiden siirrosta oikeusministeriön hallinnonalalle
(8.4.2021) Lausunto oikeusministeriölle sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudistamisesta
(31.3.2021) Lausunto oikeusministeriölle vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta
(12.3.2021) Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta
(4.3.2021) Lausunto oikeusministeriölle maksuvälinepetosdirektiivin täytäntöönpanosta
(19.2.2021) Lausunto oikeusministeriölle videotallennustyöryhmän mietinnöstä
(11.2.2021) Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta
(29.1.2021) Lausunto oikeusministeriölle selvityksestä oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta
(22.1.2021) Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi
(22.1.2021) Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta

2020

(18.12.2020) Lausunto oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiölain muutostarvetta koskevasta arviomuistiosta
(18.12.2020) Lausunto ulkoministeriölle tuomareiden ja juristien riippumattomuutta tarkastelevan erityisraportoijan kyselyyn
(18.12.2020) Lausunto oikeusministeriölle valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta
(11.12.2020) Lausunto oikeusministeriölle osakeyhtiölain toimivuudesta ja muutostarpeista
(4.12.2020) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen
(1.10.2020) Lausunto oikeusministeriölle rikoslain muuttamisesta
(30.9.2020) Lausunto oikeusministeriölle seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta
(30.9.2020) Lausunto oikeusministeriölle korkeimpien oikeuksien yhteistyön kehittämisestä
(4.9.2020) Lausunto oikeusministeriölle hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista
(2.9.2020) Lausunto oikeusministeriölle henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa ym.
(31.8.2020) Lausunto maalittamista koskevaan selvitykseen
(28.8.2020) Lausunto oikeusministeriölle terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuudesta
(28.8.2020) Lausunto Digi- ja väestötietovirastolle Viron väestörekisteriviranomaisten kanssa neuvotellusta tietojenvaihtosopimuksesta
(28.8.2020) Lausunto valtiovarainministeriölle Suomen ja Viron välisestä väestön rekisteröintiä koskevasta valtiosopimuksesta
(1.7.2020) Lausunto oikeusministeriölle rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta
(1.7.2020) Lausunto oikeusministeriölle tupakoinnista vankiloissa
(30.6.2020) Lausunto ulkoministeriölle valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta
(20.5.2020) Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle kilpailukieltosopimuksista
(18.3.2020) Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Åbo Akademin esityksestä koulutusvastuiden muuttamisesta
(5.3.2020) Lausunto oikeusministeriölle terrorismin rahoittamista koskevien säännösten muuttamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta
(2.3.2020) Lausunto oikeusministeriölle pakkoavioliiton mitätöinnistä ja ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamisesta
(14.2.2020) Lausunto oikeusministeriölle elinkautisvankien vapauttamismenettelyn kehittämistä koskevasta arviomuistiosta
(10.1.2020) Lausunto oikeusministeriölle turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistamisesta

2019

(26.11.2019) Lausunto valtiovarainministeriölle selvityksestä keinoista ehkäistä kotitalouksien velkaantumista
(15.11.2019) Lakimiesliiton lausunto valtiovarainvaliokunnalle valtion talousarviosta vuodelle 2020
(24.10.2019) Lausunto valtiovarainministeriölle Digi- ja väestötietovirastoa koskevista asetusluonnoksista
(24.10.2019) Lausunto oikeusministeriölle Against Hate -hankkeen suosituksista viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön
(23.9.2019) Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle kilpailukieltosopimuksia selvittäneen työryhmän muistiosta
(17.9.2019) Lausunto oikeusministeriölle yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista
(17.9.2019) Lausunto oikeusministeriölle julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä
(17.9.2019) Lausunto oikeusministeriölle ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jakoa koskevasta työryhmän mietinnöstä
(13.9.2019) Lausunto oikeusministeriölle jäädyttämis- ja konfiskaatioasetusta täydentävästä lainsäädännöstä
(30.8.2019) Lausunto oikeusministeriölle Rikosseuramuslaitoksen ja poliisin yhteistyöstä vankeusaikaisen rikollisuuden estämisessä ja laitosturvallisuuden ylläpitämisessä
(26.8.2019) Lausunto oikeusministeriölle Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastoa (Eurojust) koskevaa asetusta täydentävästä lainsäädännöstä
(8.7.2019) Lausunto oikeusministeriölle rahanpesurikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä
(29.5.2019) Lausunto oikeusministeriölle kuluttajaluottojen markkinoinnista
(16.5.2019) Lausunto henkilötodistelun vastaanottamisesta kuva- ja äänitallenteelta hovioikeudessa
(11.4.2019) Lausunto yhteiskunnallisten aineiden asemasta lukiossa
(15.2.2019) Lausunto oikeusministeriölle selvityksestä oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

2018

(5.12.2018) Lausunto oikeusministeriölle positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä
(15.11.2018) Lausunto oikeusministeriölle kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta
(24.10.2018) Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi
(15.10.2018) Lausunto oikeusministeriölle hallinnollisten sanktioiden sääntelystä 
(24.9.2018) Lausunto oikeusministeriölle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamisesta
(21.9.2018) Lausunto oikeusministeriölle lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista
(7.9.2018) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta esitykseksi eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n, rikoslain 2 a luvun ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
(31.8.2018) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain, sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n ja pakkokeinolain muuttamisesta.
(31.8.2018) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
(31.8.2018) Lausunto oikeusministeriölle kuluttajaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistamisesta
(27.8.2018) Lausunto ulkoministeriölle luonnoksesta Suomen kahdeksanneksi määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleisseopimuksen täytäntöönpanosta
(13.8.2018) Lausunto oikeusministeriölle yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain muuttamisesta
(13.8.2018) Lausunto oikeusministeriölle rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta
(10.8.2018) Lausunto oikeusministeriölle lapsidirektiivin täytäntöönpanosta
(18.5.2018) Lausunto oikeusministeriölle lupalakimieslain muuttamisesta
(27.4.2018) Lausunto oikeusministeriölle rangaistusten oikeasuhtaisuudesta
(9.4.2018) Lausunto oikeusministeriölle ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksista
(5.1.2018) Lausunto oikeusministeriölle terrorismirikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

2017

(1.12.2017) Lausunto oikeusministeriölle lapsenhuoltolain uudistamisesta
(8.9.2017) Lausunto oikeusministeriölle tietosuojalaista
(4.9.2017) Lausunto oikeusministeriölle oikeusprosessien keventämisestä
(31.8.2017) Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksestä laiksi syyttäjälaitoksesta
(22.6.2017) Lausunto puolustusministeriölle ehdotuksesta sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi
(22.6.2017) Lausunto sisäministeriölle ehdotuksesta siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi
(22.6.2017) Lausunto oikeusministeriölle mietinnöstä "Tiedustelutoiminnan valvonta"
(20.6.2017) Lausunto oikeusministeriölle ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän toisesta mietinnöstä
(19.6.2017) Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksestä laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
(13.6.2017) Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinviraston perustamisesta
(11.5.2017) Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi tieliikennelaista
(31.3.2017) Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinten hallintohenkilöstön toimenkuvien kehittämistarpeista
(31.3.2017) Lausunto oikeusministeriölle pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdoista
(31.3.2017) Lausunto oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiöiden purkavasta lisärakentamisesta ja asunto-osakeyhtiölain muutostarpeesta
(21.3.2017) Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi
(10.3.2017) Lausunto oikeusministeriölle summaaristen riita-asioiden keskittämisestä
(10.3.2017) Lausunto oikeusministeriölle syyttömyysolettamadirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevasta arviomuistiosta
(3.2.2017) Lausunto oikeusministeriölle sakkomenettelyn laajentamista koskevan työryhmän mietinnöstä
(27.1.2017) Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ylioppilastutkinnon paremmasta hyödyntämisestä
(21.1.2017) Lausunto Valtakunnanvoudinvirastolle valmisteilla olevasta ulosoton organisaatiosta

2016

(31.10.2016) Lausunto oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämishankkeen arviomuistiosta
(24.10.2016) Lausunto oikeusministeriölle Haagin yleissopimuksesta
(21.10.2016) Lausunto valtiovarainministeriölle tullin rikostorjunnan salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista
(23.9.2016) Lausunto oikeusministeriölle lunastuslainsäädännön uudistamistarpeista
(1.9.2016) Lausunto oikeusministeriölle vaikutusvallan väärinkäytöstä
(9.5.2016) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi
(29.4.2016) Lausunto sisäministeriölle poliisihallinnon virkojen kelpoisuusvaatimustyöryhmän raportista
(8.4.2016) Lausunto oikeusministeriölle rikoslain 34 a luvun muuttamisesta
(8.4.2016) Lausunto oikeusministeriölle oikeusavun palkkioperusteista
(5.4.2016) Lausunto oikeusministeriölle tutkintavankeuden vaihtoehdoista ja järjestämisestä
(4.4.2016) Lausunto oikeusmisteriölle tuomion perusteluille asetettujen vaatimusten keventämisestä yksinkertaisissa rikosasioissa
(15.3.2016) Lausunto oikeusministeriölle oikeusprosessien keventämisestä
(10.3.2016) Lausunto oikeusministeriölle lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta
(26.2.2016) Lausunto oikeusministeriölle liiketoimintakiellosta
(23.2.2016) Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksestä laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä

2015

(24.11.2015) Lausunto valtioneuvostolle lainsäädännön arviointineuvostosta
(25.9.2015) Lausunto oikeusministeriölle oikeusavun kokonaissuunnitelmasta
(31.8.2015) Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinlaista ja tuomareiden koulutuksen kehittämisestä
(26.8.2015) Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta VNAksi esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun asetuksen muuttamisesta 
(26.8.2015) Lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta terrorismirikosten uusien kansainvälisten kriminalisointivelvoitteiden vaikutuksista rikoslainsäädäntöön
(12.6.2015) Lausunto valitiovarainministeriölle luonnoksesta HE:ksi joukkorahoituslaista
(29.5.2015) Lausunto oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämisestä
(29.5.2015) Lausunto oikeusministeriölle uhridirektiivin täytäntöönpanosta
(31.3.2015) Lausunto oikeusministeriölle rikoslain menettämisseuraamuksista
(27.3.2015) Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinmaksulaista
(20.3.2015) Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinten keskushallinnon uudistamisesta
(13.3.2015) Lausunto oikeusministeriölle korkeimpien oikeuksien yhdistämisen hyötyjen ja haittojen arvioinnista
(4.3.2015) Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennevakuutuslaista
(16.2.2015) Lausunto oikeusministeriölle summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittämisestä
(19.1.2015) Lausunto sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita arvioivalle parlamentaariselle työryhmälle
(12.1.2015) Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 298/2014)

2014

(15.12.2014) Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle HE eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta
(17.11.2014) Kannanotto: oikeuslaitoksen toimijoiden yhteinen kannanotto eduskunnalle
(24.10.2014) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta laiksi rikosuhrimaksusta
(8.10.2014) Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle oikeus- ja syyttäjälaitoksen määrärahojen riittävyydestä
(26.9.2014) Lausunto sisäministeriölle HE poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttaminen
(12.9.2014) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta
(12.9.2014) Lausunto oikeusministeriölle Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistuksesta
(19.6.2014) Lausunto oikeusministeriölle uudesta tuomioistuinlaista
(19.6.2014) Lausunto oikeusministeriölle sakon muuntorangaistusjärjestelmän uudistamisesta
(13.6.2014) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi hallintolainkäyttölain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
(16.5.2014) Lausunto oikeusministeriölle järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan käsitteistön yhtenäistäminen
(25.4.2014) Lausunto oikeusministeriölle hovioikeuden jatkokäsittelyluvan laajentamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä sekä oikeusministeriön muistiosta tuomioiden suullisten perustelujen käyttöönottamisesta yleisissä tuomioistuimissa
(14.4.2014) Lausunto oikeusministeriölle HE vakuutusoikeuslain muuttamiseksi
(21.3.2014) Lausunto oikeusministeriölle käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttamisesta rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa
(7.3.2014) Lausunto sisäasiainministeriölle poliisiin kohdistuva sisäinen laillisuusvalvonta -raportista
(14.2.2014) Lausunto oikeusministeriölle velkajärjestelylain tarkistamisesta
(14.2.2014) Lausunto oikeusministeriölle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäänösten tarkistamisesta

2013

(3.12.2013) Kannanotto: Päätös koulutusmäärien lisäämisestä lykkääntyy
(23.10.2013) Kannanotto: Oikeustieteen koulutusmäärien nostolle ei ole perusteita
(16.9.2013) Lausunto oikeusministeriölle yhdistelmävankeudesta
(13.9.2013) Lausunto oikeusministeriölle rikoslain 20 luvun muuttamisesta
(30.8.2013) Lausunto oikeusministeriölle Bryssel I -asetuksesta
(16.8.2013) Lausunto valtiovarainministeriölle tullilaista
(12.7.2013) Lausunto oikeusministeriölle uusi säätiölaki -mietinnöstä
(12.7.2013) Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta
(20.6.2013) Lausunto oikeusministeriölle asiantuntija-avusteisesta huoltoriitasovittelusta
(19.6.2013) Lausunto oikeusministeriölle oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta
(5.6.2013)   Lausunto valtakunnansyyttäjävirastolle syyttäjien erikoistumisesta
(31.5.2013) Lausunto oikeusministeriölle henkilöyhtiölain arviomuistiosta
(17.5.2013) Lausunto ulkoministeriölle Istanbulin sopimuksesta
(15.5.2013) Lausunto oikeusministeriölle identiteettivarkauksista
(3.5.2013)   Lausunto oikeusministeriölle videoneuvottelun käytön kehittämisestä
(13.3.2013) Kannanotto: Oikeudenhoitoa ei tule uudistaa säästämällä ja karsimalla - oikeusvaltion turvaaminen edellyttää lisää voimavaroja
(8.3.2013)   Lausunto oikeusministeriölle terrorismityöryhmän mietinnöstä
(15.2.2013) Lausunto oikeusministeriölle tulkkausdirektiivin täytäntöönpanosta
(14.2.2013) Lausunto oikeusministeriölle todistelutoimikunnan mietinnöstä