(1.10.2020) Lausunto oikeusministeriölle rikoslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Esityksessä ehdotetaan, että rangaistuksen mittaamisen koventamisperusteisiin lisättäisiin maininta rikoksen tekemisestä uhrin sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta.

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä. Lakimiesliitto kannattaa ehdotusta sukupuoleen perustuvan vaikuttimen lisäämistä rikoslain rangaistuksen mittaamisen koventamisperusteeksi sekä säännösmuutoksia oikeushenkilön rangaistusvastuun osalta.

Hallituksen esityksen luonnos on huolellisesti laadittu, ja sen pyrkimys turvata molempien sukupuolten yhdenvertainen mahdollisuus elää ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan on tavoitteena kannatettava. Sukupuolen lisääminen rangaistuksen koventamisperusteisiin on yksi perusteltu keino ehkäistä yhteiskunnassa esiintyvää sukupuoleen perustuvaa viharikollisuutta, joka on suuri yhteiskunnallinen ongelma. Vaikka sukupuoleen perustuvan vaikuttimen toteen näyttämiseen saattaa liittyä haasteita, näiden ei tule olla perusteena säätämättä jättämiselle. Tuomioistuimet joutuvat arvioimaan näyttöä aina tapauskohtaisesti, ja sama arviointi tulee tehdä aina kunkin rangaistuksen koventamisperusteena olevan vaikuttimen osalta. Sukupuoleen kohdistuvan vaikuttimen arviointi ei siten poikkea esimerkiksi etniseen alkuperään tai ihonväriin liittyvien vaikuttimien näyttökysymyksistä.