(10.3.2017) Lausunto oikeusministeriölle syyttömyysolettamadirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevasta arviomuistiosta

Syyttömyysolettamadirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskeva arviomuistio OM 4/481/2013

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry (jäljempänä Lakimiesliitto) lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunto

Lakimiesliitto yhtyy arviomuistiossa esitettyyn käsitykseen, että kansallinen sääntely täyttää direktiivin velvoitteet eikä siitä aiheudu lainsäädännön muutostarpeita. Lainsäädäntömme täyttää direktiivissä asetetut lainsäädäntötavoitteet.