(10.8.2018) Lausunto oikeusministeriölle lapsidirektiivin täytäntöönpanosta

Työryhmän mietintö lapsidirektiivin täytäntöönpanosta.

1.  Yleistä

Lakimiesliitto toteaa, että voimassa oleva lainsäädäntömme täyttää pääasiassa lapsidirektiivin vaatimukset.  Koska esityksen tavoitteena on parantaa rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen alle 18-vuotiaiden asemaa rikosoikeudessa menettelyssä, esitys on jo sellaisenaan lähtökohtaisesti kokonaisuudessaan kannatettavissa oleva.  

2. Epäillyn oikeuksista ilmoittamista ja läsnäoloa kuulustelussa koskevat muutosehdotukset (ETL 4:16, 4:17 ja 7:14)

Lakimiesliitolla ei ole erityistä lausuttavaa esitutkintalakiin esitetyistä muutosehdotuksista, joissa täydennetään esitutkintaviranomaisen ilmoitusvelvollisuutta alle 18-vuotiaan rikoksesta epäillyn osalta ja joissa laajennetaan läsnäolo-oikeutettujen henkilöiden piiriä alle 18-vuotiaan kuulusteluissa.  

3. Alle 18-vuotiaan vangitsemista koskevat muutosehdotukset (PKL 2:11 ja 2:12)

Esityksen mukaisesti pakkokeinolakiin ehdotetaan lisättäväksi erilliset säännökset alle 18 -vuotiaan vangitsemisen ja tuomitun vangitsemisen edellytyksistä.  Esitystä, joka vastaa rikoslain 6 luvun 9 §:n 2 momentin sanamuotoa, on pidettävä kannatettavana.

4. Alle 18-vuotiaan vastaajan oikeuksista ilmoittaminen pääkäsittelyyn kutsun yhteydessä (ROL 5:15 a)

Lakimiesliitolla ei ole erityistä lausuttavaa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettuun lakiin esitetyistä muutosehdotuksista, joissa säädetään tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa alle 18-vuotiaalle vastaajalle hänen oikeuksistaan.

5. Nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annettua lakia koskeva muutosehdotus (4 §:n 2 momentin kumoaminen)

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi poikkeussäännös, jona mukaan syytäjän ei tarvitse tehdä seuraamusselvityspyyntöä alle 18-vuotiaasta rikoksentekijästä, joka on ulkomaan kansalainen ja joka ei omaa vakituista asuntoa Suomessa. Kerrottua muutosehdotusta on pidettävä kannatettavana.

6. Tutkintavankeuslain ja poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain muutosehdotukset

6.1. Lausuntonne ilmoitusvelvollisuutta koskevista muutosehdotuksista (TVL 2:3 ja PSL 2:3)

6.2. Lausuntonne 18 vuotta täyttäneen tutkintavangin erillään pitoa koskevasta muutosehdotuksesta (TVL 3:1)

6.3. Lausuntonne lääkärintarkastusta koskevista muutosehdotuksista (TVL 6:1 ja PSL 5:1)

Muutosehdotukset kohdissa 6.1, 6.2 ja 6.3 ovat kannatettavia.

7. EU-luovuttamislain muutosehdotukset (EU-luovuttamislaki 20 a ja 21 c §)

Ei lausuttavaa.

8. Muuta

Ei muuta lausuttavaa.