(11.12.2020) Lausunto oikeusministeriölle osakeyhtiölain toimivuudesta ja muutostarpeista

1. Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksessä (s. 29) on arvioitu, että osakeyhtiölaki ei ole kokonaisuudistuksen tarpeessa. Mitä mieltä olet arviosta?  

(0) Täysin samaa mieltä

(X) Jokseenkin samaa mieltä

(0) Ei samaa eikä eri mieltä

(0) Jokseenkin eri mieltä

(0) Täysin eri mieltä

 

2. Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksessä (s. 29) on todettu osakeyhtiölain tehtävänä olevan yhtiöoikeudellisten suhteiden sääntelyn (ks. myös HE 109/2005 vp., s. 36). Yritystoiminnan muiden sidosryhmien aseman on todettu määräytyvän pääosin erityislainsäädännön (esimerkiksi ympäristö-, työ-, kuluttaja- ja verosääntely), osakeyhtiölain maksunsaantijärjestyksen (osakkaiden viimesijaisuus) ja muiden tekijöiden perusteella (mm. sidosryhmät, media). Mitä mieltä olet tästä sääntelyn lähtökohdasta?

(0) Täysin samaa mieltä

(X) Jokseenkin samaa mieltä

(0) Ei samaa eikä eri mieltä

(0) Jokseenkin eri mieltä

(0) Täysin eri mieltä

 

3. Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksessä (s. 34) on arvioitu, ettei ole välitöntä tarvetta erilliselle pienyhtiölaille. Mitä mieltä olet arviosta?

(0) Täysin samaa mieltä

(X) Jokseenkin samaa mieltä

(0) Ei samaa eikä eri mieltä

(0) Jokseenkin eri mieltä

(0) Täysin eri mieltä

 

4. Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksessä (s. 35-38) ja velkojiensuojaselvityksessä (s. 17-20) on käsitelty seuraavia osakeyhtiölain peruslinjauksia ja tavoitteita:

Valitse enintään kolme mielestäsi tärkeintä linjausta/tavoitetta lain jatkokehittämisen kannalta.

(0) Kustannustehokkuus

(X) Joustavuus

(X) Selkeys

(X) Ennakoitavuus

(0) Kansallisen lisäsääntelyn (”gold plating”) välttäminen EU:sta johtuvien velvoitteiden kansallisessa täytäntöönpanossa

(0) Sidosryhmien riittävä vähimmäissuoja

 

5. Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksessä (s. 38-48) ja velkojiensuojaselvityksessä (s. 17-20) on käsitelty osakeyhtiölain keinovalikoimaa ja sen toimivuutta. Selvityksissä on erityisesti kiinnitetty huomiota seuraaviin sääntelykeinoihin:

Valitse enintään kolme mielestäsi tärkeintä linjausta/tavoitetta lain jatkokehittämisen kannalta.

(0) rajoitusten ja muotomääräysten poistaminen ja keventäminen

(0) säänneltyjen toimintamahdollisuuksien lisääminen

(0) sääntelyn tahdonvaltaisuuden (hallittu) lisääminen

(X) yleisten periaatteiden merkityksen korostaminen

(0) yhtiöiden hyvän hallinnointitavan tarkempi sisältö itsesääntelyn ja yhtiökäytännön varassa

(X) sääntelyn selkeys

(X) oikeussuojan tehostaminen

 

6. Osakeyhtiölain muutostarpeet –selvityksessä (s. 49-53) ja velkojiensuojaselvityksessä (s. 17-20) on käsitelty yhtiölain kilpailukykyisyyden ja tehokkuuden tavoitteita sekä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi huomioitavia seikkoja. Mitä mieltä olet näistä osakeyhtiölain tavoitteista?

(0) kilpailukykyisyys ja tehokkuus ovat erittäin tärkeitä tavoitteita

(X) kilpailukykyisyys ja tehokkuus ovat melko tärkeitä tavoitteita

(0) kilpailukykyisyys ja tehokkuus eivät ole erityisen tärkeitä, mutteivät toisaalta merkityksettömiä lain tavoitteita

(0) kilpailukykyisyys ja tehokkuus eivät ole kovin tärkeitä tavoitteita

(0) kilpailukykyisyys ja tehokkuus eivät ole lainkaan tärkeitä tavoitteita

 

7. Osakeyhtiölain muutostarpeet –selvityksessä yksittäisiä yhtiölain muutostarpeita on käsitelty ns. arviointityökalun avulla. Arviointityökalussa muutostarpeiden toteuttamiskelpoisuutta ja merkittävyyttä arvioitiin pisteyttämällä muutostarpeet viiden arviointikriteerin perusteella (s. 56-58). Kriteereitä olivat: 1) konsensus muutostarpeen merkityksellisyydestä, 2) muutostarpeen konkreettinen toteutus, 3) yhteiskunnallinen vaikuttavuus, 4) todennäköisyys konkreettiselle parannukselle ja 5) toteutuksen vaativuus ja riskit. Mitä mieltä olet arviointityökalun mukaisen tarkastelun tarkoituksenmukaisuudesta?

(0) arviointityökalun mukainen tarkastelu on erittäin tarkoituksenmukaista

(X) arviointityökalun mukainen tarkastelu on melko tarkoituksenmukaista

(0) arviointityökalun mukainen tarkastelu ei ole tarkoituksenmukaista, muttei hyödytöntäkään

(0) arviointityökalun mukainen tarkastelu on melko epätarkoituksenmukaista

(0) arviointityökalun mukainen tarkastelu on erittäin epätarkoituksenmukaista

 

9. Osakeyhtiölain muutostarpeet –selvityksessä (s. 59 ja 73-83) ehdotetaan osakeyhtiölakiin (1 luku) lisättäväksi uusi selventävä yleissäännös digitaalisista toimintatavoista. Mitä mieltä olet ehdotuksesta?

(0) samaa mieltä; erittäin tärkeä muutostarve

(X) samaa mieltä; melko tärkeä muutostarve

(0) en samaa enkä eri mieltä

(0) eri mieltä; ei kovin tärkeä muutostarve

(0) eri mieltä; ei lainkaan tärkeä muutostarve

 

10. Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksen (s. 59 ja 79-80) mukaan laissa tulisi säätää osakkeenomistajan sähköisen yhteystiedon toimittamisesta yhtiölle (yhtiöjärjestysmääräys) sekä osakasluetteloon kerättävien sähköisten yhteystietojen rajoitetusta julkisuudesta. Mitä mieltä olet ehdotuksesta?

(0) samaa mieltä; erittäin tärkeä muutostarve

(X) samaa mieltä; melko tärkeä muutostarve

(0) en samaa enkä eri mieltä

(0) eri mieltä; ei kovin tärkeä muutostarve

(0) eri mieltä; ei lainkaan tärkeä muutostarve

 

11. Osakeyhtiölain muutostarpeet –selvityksessä (s. 60 ja 83-105) ehdotetaan osakkeiden digitalisoinnin ja keskitetyn osakasluettelon edistämistä. Mitä mieltä olet ehdotuksesta?

(0) samaa mieltä; erittäin tärkeä muutostarve

(X) samaa mieltä; melko tärkeä muutostarve

(0) en samaa enkä eri mieltä

(0) eri mieltä; ei kovin tärkeä muutostarve

(0) eri mieltä; ei lainkaan tärkeä muutostarve

 

12. Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksessä (s. 60 ja 80-83) ehdotetaan sähköisiin yhtiökokouskutsuihin siirtymiseksi kirjallisen kokouskutsun vaatimuksen korvaamista henkilökohtaisen kokouskutsun vaatimuksella (OYL 5:20). Mitä mieltä olet ehdotuksesta?

(0) samaa mieltä; erittäin tärkeä muutostarve

(X) samaa mieltä; melko tärkeä muutostarve

(0) en samaa enkä eri mieltä

(0) eri mieltä; ei kovin tärkeä muutostarve

(0) eri mieltä; ei lainkaan tärkeä muutostarve

 

13. Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksen (s. 60 ja 105-116) mukaan osakeyhtiölaissa tulisi säätää mahdollisuudesta järjestää täysin virtuaalinen yhtiökokous ilman perinteistä fyysistä kokouspaikkaa (OYL 5:16). Mitä mieltä olet ehdotuksesta?

(0) samaa mieltä; erittäin tärkeä muutostarve

(X) samaa mieltä; melko tärkeä muutostarve

(0) en samaa enkä eri mieltä

(0) eri mieltä; ei kovin tärkeä muutostarve

(0) eri mieltä; ei lainkaan tärkeä muutostarve

 

14. Osakeyhtiölain muutostarpeet –selvityksessä (s. 115-116) on hahmoteltu seuraavia täysin virtuaalisen yhtiökokouksen sääntelyn keskeisiä periaatteita:

Valitse mielestäsi tärkeimmät periaatteet täysin virtuaaliselle yhtiökokoukselle. Jos sääntelyn periaatteita ei vastausvaihtoehdossa ole mielestäsi kuvattu riittävän kattavasti, voit myös ehdottaa omia lisäedellytyksiä tai huomioitavia seikkoja.

(0) täysin virtuaalinen yhtiökokous on mahdollinen kaikille osakeyhtiöille

(X) täysin virtuaalisen yhtiökokouksen pitäminen edellyttää nimenomaista yhtiöjärjestyksen määräystä

(0) hallitus päättää täysin virtuaalisen yhtiökokouksen järjestämisestä kutsuessaan yhtiökokousta koolle, jollei yhtiöjärjestyksessä velvoiteta täysin virtuaalisen kokouksen järjestämiseen

(X) täysin virtuaalisen kokouksen järjestäminen ja riittävät osallistumisohjeet tulee esittää selkeästi kokouskutsussa

(X) osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla

(0) osakkeenomistajalla on oltava tavallista yhtiökokousta vastaava reaaliaikainen mahdollisuus esittää kysymyksiä, käyttää puheenvuoroja, tehdä ehdotuksia sekä äänestää

(0) yhtiökokousasiakirjat on pidettävä esillä yhtiön internetsivuilla tai virtuaalisessa yhtiökokouksessa käytettävällä alustalla

(0) mahdollisena vähemmistönsuojaelementtinä olisi harkittava, tulisiko osakkeenomistajien vähemmistölle (esimerkiksi 1/10 kaikista osakkeista) antaa oikeus vaatia fyysisen yhtiökokouksen järjestämistä

15. Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksen (s. 60 ja 117-118) mukaan pörssiyhtiöiden verkkosivujen osoitteen rekisteröimisen tulisi olla pakollista. Mitä mieltä olet ehdotuksesta?

(0) samaa mieltä; erittäin tärkeä muutostarve

(X) samaa mieltä; melko tärkeä muutostarve

(0) en samaa enkä eri mieltä

(0) eri mieltä; ei kovin tärkeä muutostarve

(0) eri mieltä; ei lainkaan tärkeä muutostarve

 

16. Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksen (s. 60) mukaan rekisteriviranomaisen kielivaatimuksia tulisi keventää siten, että englanninkieliset liiteasiakirjat voitaisiin lähtökohtaisesti toimittaa rekisteriviranomaiselle ilman virallista käännöstä. Mitä mieltä olet ehdotuksesta?

(0) samaa mieltä; erittäin tärkeä muutostarve

(X) samaa mieltä; melko tärkeä muutostarve

(0) en samaa enkä eri mieltä

(0) eri mieltä; ei kovin tärkeä muutostarve

(0) eri mieltä; ei lainkaan tärkeä muutostarve

 

18. Osakeyhtiölain muutostarpeet –selvityksen (s. 60-61 ja 149) mukaan ei ole perusteltua täsmentää yhtiön toiminnan tarkoitusta (OYL 1:5 §) ja johdon tehtävää (OYL 1:8 §) koskevia yleissäännöksiä. Mitä mieltä olet arviosta?

(0) täysin samaa mieltä

(X) jokseenkin samaa mieltä

(0) ei samaa eikä eri mieltä

(0) jokseenkin eri mieltä

(0) täysin eri mieltä

 

36. Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksessä (s. 64 ja 244 ) ehdotetaan selvitettäväksi yhteisvastuusta säätämistä osakeyhtiölaissa niitä tilanteita varten, joissa useat tahot ovat yhdessä aiheuttaneet vahingon. Mitä mieltä olet ehdotuksesta?

(0) samaa mieltä; erittäin tärkeä muutostarve

(0) samaa mieltä; melko tärkeä muutostarve

(0) en samaa enkä eri mieltä

(0) eri mieltä; ei kovin tärkeä muutostarve

(0) eri mieltä; ei lainkaan tärkeä muutostarve

 

37. Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksessä (s. 64 ja 247-258) ehdotetaan selvitettäväksi osakeyhtiöriidan määrittelemistä osakeyhtiölaissa ja osakeyhtiöriitojen keskittämistä 1–2 käräjäoikeuteen. Mitä mieltä olet ehdotuksista?

(0) samaa mieltä; erittäin tärkeä muutostarve

(0) samaa mieltä; melko tärkeä muutostarve

(X) en samaa enkä eri mieltä

(0) eri mieltä; ei kovin tärkeä muutostarve

(0) eri mieltä; ei lainkaan tärkeä muutostarve

 

Alla voit halutessasi kommentoida ehdotusta.

Asia vaatii jatkoselvitystä.

 

38. Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksen (s. 64 ja 257) mukaan on syytä selvittää lakisääteisen välimiesmenettelyn käytön laajentamista rajattuihin asiaryhmiin. Mitä mieltä olet ehdotuksesta?

(0) samaa mieltä; erittäin tärkeä muutostarve

(0) samaa mieltä; melko tärkeä muutostarve

(X) en samaa enkä eri mieltä

(0) eri mieltä; ei kovin tärkeä muutostarve

(0) eri mieltä; ei lainkaan tärkeä muutostarve

 

Alla voit halutessasi kommentoida ehdotusta.

Asia vaatii jatkoselvitystä.

 

39. Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksessä (s. 64 ja 259-263) ehdotetaan riippumattoman asiantuntijaelimen perustamista lausumaan ennakollisesti osakeyhtiölain ja osakeyhtiöoikeudellisten periaatteiden tulkinnasta. Mitä mieltä olet ehdotuksesta?

(0) samaa mieltä; erittäin tärkeä muutostarve

(0) samaa mieltä; melko tärkeä muutostarve

(X) en samaa enkä eri mieltä

(0) eri mieltä; ei kovin tärkeä muutostarve

(0) eri mieltä; ei lainkaan tärkeä muutostarve

 

Alla voit halutessasi kommentoida ehdotusta.

Asia vaatii jatkoselvitystä.

 

40. Osakeyhtiölain muutostarpeet -selvityksen (s. 64 ja 263-265) mukaan osakeyhtiölakiin voitaisiin lisätä vastuuvakuuttamista koskeva säännös. Mitä mieltä olet ehdotuksesta?

(0) samaa mieltä; erittäin tärkeä muutostarve

(0) samaa mieltä; melko tärkeä muutostarve

(X) en samaa enkä eri mieltä

(0) eri mieltä; ei kovin tärkeä muutostarve

(0) eri mieltä; ei lainkaan tärkeä muutostarve

 

Alla voit halutessasi kommentoida ehdotusta.

Asia vaatii jatkoselvitystä.

 

59. Osakeyhtiölain muutostarpeet –selvityksen (s. 278) mukaan laissa olisi syytä säännellä siitä, millä edellytyksillä luottamuksellista hallitustietoa voidaan antaa ulkopuolisille. Mitä mieltä olet ehdotuksesta?

(0) samaa mieltä; erittäin tärkeä muutostarve

(X) samaa mieltä; melko tärkeä muutostarve

(0) en samaa enkä eri mieltä

(0) eri mieltä; ei kovin tärkeä muutostarve

(0) eri mieltä; ei lainkaan tärkeä muutostarve