(13.8.2018) Lausunto oikeusministeriölle yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 §:n ja 7 §:n muuttamisesta (vakavan väkivallan vähentäminen).

Lakimiesliitto pitää esityksen tavoitetta – taposta ensi kertaa tuomittujen ja väkivalta- ja seksuaalirikosten uusijoiden väkivaltariskin systemaattisempaa arviointia ja vankeusaikaisten rikolliseen käyttäytymiseen vaikuttavien toimintojen tehostamista – kannatettavana. Taposta ja aikaisemmin samankaltaisesta väkivalta- tai seksuaalirikoksesta vankeusrangaistuksen suorittaneiden valvontaan asettaminen on perusteltua, mikäli kyseisten henkilöiden riski syyllistyä uuteen väkivalta- tai seksuaalirikokseen on arvioitu korkeaksi. Kerrottuihin rikoksiin syyllistyneiden väkivaltariskin arviointi on erityisen tärkeää, minkä johdosta systemaattinen riski- ja tarvearviointi riskiryhmään kuuluvien henkilöiden kohdalla on välttämätöntä.

Esityksen jatkovalmistelussa tulisi kiinnittää huomiota siihen, tarkoitetaanko esityksessä väkivalta- ja seksuaalirikoksilla kaikkia rikoslain 20 ja 21 luvun rikoksia vai onko joku kerrottujen lainkohtien rikoksista tarkoitus sulkea pois lain (Yhdyskuntaseuraamuslain täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n 1 momentin uusi 5 kohta) soveltamispiiristä. Lain soveltamisen kannalta on välttämätöntä määritellä käytännössä tarkemmin, mitä esityksessä tarkoitetaan väkivalta- ja seksuaalirikoksilla.

Lakimiesliitto kiinnittää huomiota siihen, että väkivaltariskin arvioinnin tehostamiseen tulee varata riittävästi resursseja ja että esityksen taloudelliset vaikutukset tulee ottaa riittävissä määrin huomioon Rikosseuraamuslaitoksen kustannus- ja henkilöstöresursseissa.

Lakimiesliitolla ei ole muuta huomautettavaa esityksen sisältöön rangaistusajan suunnittelua ja vankeusaikaisia toimintoja, väkivaltariskin arviointia ja ehdonalaisen vapauden valvontaan asettamista, ehdonalaisen vapauden valvontaa tai oikeutta terveystietojen saantiin ja luovutukseen koskevilta osin.