(15.11.2018) Lausunto oikeusministeriölle kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kokoontumislain 7 §:n muuttamiseksi

Näkemyksenne ehdotetusta ennakkoilmoitusajan pidentämisestä

Suomen Lakimiesliitto katsoo, että hallituksen esitysluonnoksen tavoitteena oleva pyrkimys antaa poliisille nykyistä paremmat edellytykset turvata kokoontumisvapauden käyttämistä ja hoitaa muut yleisiin kokouksiin liittyvät poliisin tehtävät on sinänsä hyvä ja perusteltu, mutta kyseenalaistaa esitysluonnoksen oikeasuhtaisuuden. Yleiseltä kokoukselta vaadittavan ennakkoilmoitusajan kasvattamista nykyisestä kuudesta tunnista kolmeen vuorokautta voidaan perustellusti pitää kohtuuttomana, sillä samaan lopputulokseen päästään myös vähemmällä puuttumisella perusoikeuksien toteuttamiseen. Mikäli on välttämätöntä, että ennakkoilmoitusaikaa tulee kasvattaa, pitää Lakimiesliitto kohtuullisena korkeintaan yhden vuorokauden (24 tunnin) mittaista ajanjaksoa, joka on riittävä siihen, että poliisilla on varmuudella tieto yleisen kokouksen järjestämisestä sekä mahdollisuus varautua tarvittavin toimenpitein esimerkiksi mahdollisiin vastamielenosoituksiin.

Muuttuva maailma vaatii uudenlaista ajattelua sekä uusia toimenpiteitä, mutta perusoikeuksien rajoittamisen ei kevyin perustein tule olla osa keinovalikoimaa. Viranomaisten tulisikin kaikin keinoin pyrkiä löytämään ratkaisuja esimerkiksi sosiaalisen median mahdollistamiin tilanteisiin nykyisen lainsäädännön puitteissa. Mikäli todellinen huoli on poliisin resurssien riittämättömyydestä reagoida nopeasti koolle kutsuttuihin mielenosoituksiin, on oikea paikka asiantilan korjaamiseen poliisin resurssointi, ei kokoontumisvapauteen puuttuminen.

Kokoontumisvapaus on aivan keskeisiä oikeuksia ja vapauksia eikä sen rajoittamiseen pidä ryhtyä ilman aitoa ja todellista perustetta, jonka pitäisi olla kokemusperäistä eli käytännössä todettuun ongelmaan perustuva. Tällaista perustetta esitysluonnoksessa ei ole esitetty eikä poliisin työaikakysymyksiä – niin todellisia kuin ovatkin – pidä hyväksyä keskeisen perusvapauden kaventamisen perusteeksi. Nykyinen lainsäädäntö on tältä osin palvellut Suomea hyvin yli vuosisadan, eikä ole nähtävissä, että tilanne olisi lähitulevaisuudessa muuttumassa.


Huomionne ehdotetun lain vaikutuksista sekä voimaantuloaikataulusta

Lakimiesliiton näkemyksen mukaan hallituksen esitysluonnokseen kirjattu vaikutusarviointi on tehty pinnallisesti ja yksipuolisesti lähinnä poliisin näkökulmasta, eikä siinä oteta lainkaan kantaa siihen, millä tavoin esitys vaikuttaisi kansalaisten tosiasialliseen oikeuteen osoittaa mieltään ja järjestää yleisiä kokouksia. On kriittistä, että asian mahdollisessa jatkovalmistelussa huomioidaan kaikki mahdolliset asiaan vaikuttavat seikat.

Esitetyn voimaantuloaikataulun suhteen Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa.


Huomionne esityksen perusteluista ja lakiteknisistä seikoista sekä muut mahdolliset kommentit

Lakimiesliitto suhtautuu kriittisesti siihen, että merkittävällä tavalla perusoikeuksia koskeva hallituksen esitysluonnoksesta on pyydetty lausuntoa hyvin suppealta joukolta ja hyvin lyhyellä, alle kolmen viikon lausunnonantoajalla. Tämä on säädösvalmistelun kuulemisohjeiden vastainen menettely, eikä siten täytä hyvän säädösvalmistelun edellytyksiä. Lakimiesliitto toivookin oikeusministeriötä kiinnittämään huomiota siihen, että kaikessa säädösvalmistelussa kuultaisiin mahdollisimman laajaa joukkoa alan keskeisimpiä vaikuttajia, ja että säädösvalmistelussa muutoinkin noudatettaisiin mahdollisimman avointa menettelyä, mikä on omiaan kasvattamaan kansalaisten luottamusta vallanpitäjien toimintaan.