(16.8.2013) Lausunto valtiovarainministeriölle tullilaista

Lausunto:
Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suomen Lakimiesliitto pitää kannatettavana, että Tullin toimintavaltuuksista säädetään nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin. Tullin toimivaltuuksien täsmentäminen vastaamaan esitutkintalaissa, pakkokeinolaissa ja poliisilaissa säädettyä on perusteltua. 

Yksittäisenä huomiona esityksen 3 luvun 41 §:ssä mainitusta tietolähteen ohjatusta käytöstä päätettäessä voitaisiin päätös antaa enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Vastaavissa tilanteissa poliisilain, esitutkintalain ja pakkokeinolain kohdalla päätös voidaan antaa kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Esityksessä ei perustella, miksi tullin tekemät ohjattua tietolähteen käyttöä koskevat päätökset voitaisiin tehdä pidemmäksi aikaa. 

Helsingissä 16.8.2013

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja

Ladattavat tiedostot: