(17.9.2019) Lausunto oikeusministeriölle julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä

Oikeusministeriö on pyytänyt Lakimiesliitolta lausuntoa julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä (Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2019:31).

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:

Selvitys julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta on Lakimiesliiton mielestä kannatettava ja perusteltu. Julkisuudessa olleet tapaukset (esim. Länsi-Metro Oy) osoittavat, että julkisuuslaki kaipaa päivittämistä ja täsmentämistä julkista tehtävää suorittavien yritysten osalta. Pääsääntönä tulee olla se, että jos tehtävää suoritetaan julkisin varoin tai julkisyhteisön tosiasiallisessa määräysvallassa olevassa yhteisössä, tulee siihen liittyvän toiminnan olla lähtökohtaisesti julkista. 

Julkisia toimijoita koskevan lainsäädännön tulee olla myös yhtenäinen. Se oikeudellinen muoto, jossa julkishallinto harjoittaa toimintaansa, ei saa vaikuttaa tietojen salassapitoon. 

Mikäli julkisuuslain uudistus etenee jatkovalmisteluun, sen pohjaksi tulee ottaa selvityksessä esiin tuotu laajempi vaihtoehto, jota voidaan valmistelun aikana tarkentaa. Koska kysymyksessä on tärkeä ja odotettu muutos, jatkovalmistelussa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että valmisteluun osallistuu ammatillisesti riittävän laajapohjainen työryhmä.  Uusien säännösten vaikutukset tulisi jatkovalmistelussa arvioida myös perusteellisesti etukäteen.

Lakimiesliitto ei katso tarpeelliseksi lausua valmistelun tässä vaiheessa lausuntopyynnössään selvityksestä enempää.