(17.9.2019) Lausunto oikeusministeriölle yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista

Oikeusministeriö selvittää yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiskokemuksia ja toimivuutta Suomessa. Ministeriö on pyytänyt Lakimiesliitolta lausuntoa kokemuksistaan yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta sekä näkemyksistään sen toimivuudesta sekä kansallisen sääntelyliikkumavaran käytöstä.

Mitkä ovat olleet yleisen tietosuoja-asetuksen merkittävimpiä hyötyjä? 

Yleisen tietosuoja-asetuksen merkittävin hyöty on ollut ymmärryksen lisääntyminen tietosuoja-asioista ja niiden merkityksestä. Aikaisempaa tarkempi säätely on lisännyt myös henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä. Myös vastuut ja velvollisuudet on määritelty asetuksessa tarkemmin kuin aikaisemmin voimassa olleessa ja nyttemmin kumotussa henkilötietolaissa.  Tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen henkilötietojen käsittelyyn on jouduttu paneutumaan aikaisempaa ennakoidummin ja huolellisemmin, mikä on ollut omiaan lisäämään kansalaisten oikeusturvaa ja luottamusta henkilötietojen käsittelyyn.

 Mitkä ovat olleet yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisessa ja toimivuudessa suurimpia haasteita? 

Yleisen tietosuoja-asetuksen suurin haaste liittyy sen tulkinnanvaraisuuteen, joka johtuu asetuksen vaikeaselkoisuudesta ja epätäsmällisyydestä.  Erityisesti tietosuoja-asetuksen suhde erityislakeihin on aiheuttanut haasteita, koska kansallisen erityislainsäädännön päivittäminen on edelleen täytäntöönpanematta. Koska asetuksen tulkitsemisen on ollut ongelmallista jopa oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneille, ei ole ihme, että tavalliset kansalaiset sekä yritykset ja yhteisöt ovat olleet epätietoisia niin tietosuoja-asetuksen soveltamisalasta kuin sen soveltamisesta käytäntöön. Koska asetuksesta ei ole ollut myöskään saatavilla tulkinta-apua käytännön ongelmatilanteisiin, soveltamisohjeet on täytynyt luoda jokaisessa organisaatioissa itse erikseen itse. Resurssipula yleisessä neuvonnassa, kuten tietosuojavaltuutetun toimistossa, on heikentänyt asetuksen vaatimusten täytäntöönpanemista eri organisaatioissa. Suurelta osin kerrotuilta ongelmilta olisi vältytty, jos asetuksesta tiedottamiseen ja selkeiden ohjeistusten laatimiseen olisi viranomaistaholta käytetty riittävästi aikaa ja resursseja. Jälkikäteen arvioituna tietosuoja-asetuksen vaikuttavuusarviointi on siten ollut puutteellinen. 

Onko yleisen tietosuoja-asetuksen mahdollistamaa sääntelyliikkumavaraa käytetty Suomessa tarkoituksenmukaisella tavalla?

Ei kommentteja.

Kommentit yleisen tietosuoja-asetuksen I lukuun – Yleiset säännökset 

Artiklan 3(1) suomenkielinen versio on muotoilultaan puutteellinen. Selkeämpi muotoilu olisi "[...] toimipaikassa TAPAHTUVAN toiminnan[...]”, mikä vastaisi paremmin mm. englannin- ja ranskankielisiä versioita. 

Kommentit yleisen tietosuoja-asetuksen II lukuun – Periaatteet

Kommentit yleisen tietosuoja-asetuksen III lukuun – Rekisteröidyn oikeudet

Kommentit yleisen tietosuoja-asetuksen IV lukuun – Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

Kommentit yleisen tietosuoja-asetuksen V lukuun – Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Kommentit yleisen tietosuoja-asetuksen IV lukuun – Riippumattomat valvontaviranomaiset

Kommentit yleisen tietosuoja-asetuksen VII lukuun – Yhteistyö ja yhdenmukaisuus

Kommentit yleisen tietosuoja-asetuksen VIII lukuun – Oikeussuojakeinot, vastuu ja seuraamukset

Kommentit yleisen tietosuoja-asetuksen IX lukuun – Tietojenkäsittelyyn liittyviä erityistilanteita koskevat säännökset