(17.9.2019) Lausunto oikeusministeriölle ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jakoa koskevasta työryhmän mietinnöstä

Oikeusministeriö on pyytänyt Lakimiesliitolta lausuntoa ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jakoa koskevasta työryhmän mietinnöstä (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2019:24).

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:

Työryhmän mietintö on kattava ja perusteellinen. Lakimiesliitto pitää hyvänä, että ylimpien laillisuusvalvojien tehtävänjakoa selkeytetään ja täsmennetään. Nykytilanne on kansalaisten kannalta epäselvä, mikä saattaa johtaa sekä ylimääräiseen että päällekkäiseen työhön eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin virastoissa. Työnjaon selkeyttäminen vähentäisi ylimääräistä työtä, kun tarve esimerkiksi asian mahdollisen vireilläolon selvittämiseksi toisessa virastossa poistuisi. Tehtävänjakoon ehdotetut muutokset edistävät siten esimerkiksi kanteluiden käsittelyä. 

Lakimiesliitto ei ota kantaa siihen, kuinka tehtävänjako eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin välillä tulisi suorittaa. Tärkeintä on, että asiasta tiedotetaan ja tieto on helposti saatavilla siten, että kantelijalla on selkeä käsitys siitä, kumman viraston toimivaltaan hänen asiansa kuuluu. Edellä todetusta huolimatta Lakimiesliitto pitää kuitenkin tarkoituksenmukaisena tiedusteluasioiden laillisuusvalvonnan keskittämistä eduskunnan oikeusasiamiehelle, sillä tiedustelun valvonta kuuluu myös eduskunnan tehtäviin. Lisäksi Lakimiesliitto kiinnittää huomiota siihen, että mietinnön mukaan oikeusasiamiehen tehtäviin kuuluisi poliisin laillisuusvalvonta esitutkinnan ja pakkokeinojen osalta, kun taas tuomioistuinten ja syyttäjien laillisuusvalvonta kuuluisi oikeuskanslerille. Jatkovalmistelussa olisi siten syytä tarkastella vaihtoehtoa, jossa koko rikosprosessin laillisuusvalvonta olisi keskitetty yhdelle laillisuusvalvojalle sekä pohtia, olisiko tästä keskittämisestä saatavilla toiminnan tehokkuuteen tai taloudellisuuteen liittyviä hyötyjä.