(18.12.2020) Lausunto oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiölain muutostarvetta koskevasta arviomuistiosta

 

Kohta 53:

Selvennetään VahL:n ja AOYL:n välinen suhde

Kannatan

Perustelut: Esitys on hyvin perusteltu vahingonkorvauslainsäädännön kokonaisuuden kannalta.

 

Kohta 55:

Muu ehdotus, mikä?

Perustelut: Lakimiesliitto ei kannata tai suhtautuu ainakin hyvin varauksellisesti yksittäisen osakkaan vastuun laajentamista ns. isännänvastuun suuntaan. Yleisesti vahingonkorvausoikeudellisen sääntelyn selvä lähtökohta on tuottamusedellytys, jonka mukaan vahingonaiheuttajan on oltava itse toiminut jollain tavoin tuottamuksellisesti, jotta korvausvelvollisuus voi syntyä. Tästä lähtökohdasta on lainsäädännössämme joitakin poikkeuksia; esimerkiksi työnantaja voi joutua vastuuseen työntekijänsä aiheuttamasta vahingosta (VahL 3:1) ja vuokralainen voi joutua vastuuseen vieraansa aiheuttamasta vahingosta (AHVL 25 § 3 mom.). On syytä huomioida, että edellä mainituissa tilanteissa mahdollisesti isännänvastuuseen joutuvalla on huomattavasti paremmat mahdollisuudet valvoa sopimuskumppaniaan kuin esimerkiksi yksittäisellä osakkaalla on mahdollisuus valvoa toisella puolella maata asuvaa vuokralaistaan.

Nykytilan nojalla sekä yhtiö että osakas voivat joutua vahingonkorvausvastuuseen toimittuaan itse huolimattomasti (ks. esim. Vaasan HO 17.6.2020 nro 260 ja Helsingin HO 23.04.2015 nro 585). Nykytilaa on pidettävä perusteltuna suhteessa yleiseen vahingonkorvaussääntelyyn. Se mitä kulloisessakin tilanteessa pidetään vahingonkorvausvastuun synnyttävänä tuottamuksena, tulisi jättää tuomioistuimen harkittavaksi. Huolellisen menettelyn kirjaaminen lakiin olisi erityisen haastavaa, koska tuottamuksen arviointi on aina tapauskohtaista.

Joka tapauksessa asia vaatisi lisäselvitystä.

 

Kohta 57:

Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely AOYL:n liittyvien riitojen ratkaisemiseksi

Muu ehdotus, mikä?

Perustelut: Lakimiesliitto katsoo, että ensisijaisesti tuomioistuinmenettelyä pitää kehittää kuvattujen haasteiden ratkaisemiseksi. Oikeuden saavutettavuus Suomessa on laaja yhteiskunnallinen ongelma, joka tulee ratkaista ensisijaisesti tuomioistuinlaitoksen resursseja lisäämällä. Lakimiesliitto suhtautuu ei kannata tai suhtautuu ainakin varauksellisesti sekä erityistuomioistuimen perustamiseen että asunto-osakeyhtiöoikeudellisten asioiden keskittämiseen vain muutamaan käräjäoikeuteen. Erillisen asiantuntijaelimen perustaminen saattaisi sen sijaan saattaisi olla tarkoituksenmukaista, mutta sillä ei voida ratkaista oikeuden saavutettavuuteen tällä hetkellä liittyviä ilmeisiä haasteita kokonaisuudessaan. Yhtiöllä ja sen osakkaalla on oltava aina tosiasiallinen mahdollisuus saada riitansa myös ratkaistuksi täytäntöönpanokelpoisella tuomioistuimen tuomiolla.

Joka tapauksessa asia vaatisi lisäselvitystä.

 

Kohdat 5 ja 24

Muu ehdotus, mikä?

Lakimiesliitto kiinnittää huomiota siihen, että jatkovalmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota muun muassa vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden asemaan. Lainvalmistelussa tulee ottaa huomioon yhdenvertaisuuslain säännökset. Lisäselvityksen tarve on erityisesti siltä osin, voitaisiinko taloyhtiöt velvoittaa tulevaisuudessa tekemään esimerkiksi kohtuullisia muutoksia vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden asuntoihin ja jos millä perusteilla ja millä laajuudella.