(18.12.2020) Lausunto oikeusministeriölle valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta

Suomen Lakimiesliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta.

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:

Lakimiesliitto pitää kannatettavana, että ylimpien laillisuusvalvojien tehtävänjakoa selkeytetään ja täsmennetään ns. uudessa tehtävienjakolaissa. Lakimiesliitto kiittää, että esitysluonnoksessa on hyvin otettu huomioon Lakimiesliiton 17.9.2019 antamassa lausunnossa esitetyt seikat.

Lakimiesliitto haluaa jatkoa ajatellen kiinnittää ministeriön huomiota siihen, että lain voimaantulon yhteydessä tehtävien jaosta tulee viestiä kattavasti. Oikeusturvanäkökulmasta varsinaista tehtävien jakoa olennaisempaa on, että tieto mahdollisuudesta ja keinoista kannella ylimmille laillisuusvalvojille saavuttaa niin oikeudenhoidon asiantuntijat kuin tavalliset kansalaisetkin. Ohjeistuksen tulee olla selkeää ja ymmärrettävää siten, että kantelija osaa kääntyä asiassaan oikean tahon puoleen.