(18.3.2020) Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Åbo Akademin esityksestä koulutusvastuiden muuttamisesta

Lausuntopyyntö VN/2837/2020-OKM-1

Suomen Lakimiesliiton lausunto Åbo Akademin esityksestä yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry (jäljempänä ”Lakimiesliitto”) lausuu kunnioittaen otsikkoasiasta seuraavaa, ja toivoo, että tämä lausunto otetaan huomioon asian jatkovalmistelussa:

Åbo Akademi (jäljempänä myös ”yliopisto”) on esittänyt itselleen uutta koulutusvastuuta oikeustieteen alalla siten, että sillä olisi oikeus myöntää oikeusnotaarin (ON), oikeustieteen maisterin (OTM), oikeustieteen lisensiaatin (OTL), oikeustieteen tohtorin (OTT), sekä kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin (MICL) tutkintoja. Yliopiston esityksen mukaan tavoitteena olisi 25 suoritettua maisteritutkintoa vuodessa. Resursoinnin puolella tämä edellyttäisi yliopiston mukaan kolmea uutta professuuria ja kolmea muuta opettajaresurssia nykyisten (3 ja 5) lisäksi. Uudet professuurit tulisivat kauppaoikeuden, rikos- ja prosessioikeuden sekä ympäristöoikeuden aloille.

Lakimiesliitto pitää tärkeänä, että ruotsinkieliseen koulutukseen osoitetaan lisäpanostuksia, jotta ruotsin kielen taitoisten juristien tasokas koulutus ja tarjonta valtakunnallisesti pystytään turvaamaan. Lakimiesliitto on useaan otteeseen esittänyt huolensa heikentyvistä opetusresursseista oikeustieteen alalla. Kyse ei ole ainoastaan rahallisista panostuksista, vaan myös siitä, että pätevän opetushenkilöstön rekrytointi on ollut paikoin hankalaa jo olemassa oleviin koulutusyksiköihin. Ruotsin kielen taitoisten henkilöiden rekrytointi on ollut erityisen hankalaa. Nykyisellään kaikkien oikeudenalojen opetuksen tarjoaminen ruotsiksi ei käytännössä toteudu Åbo Akademissakaan edes ON-koulutuksen osalta, vaan monia opintojaksoja joudutaan suorittamaan suomeksi Turun yliopiston puolella. Kun edes ON-koulutus ei toimi Åbo Akademissa ”omavaraisesti”, ei ole uskottavaa, että yliopisto pystyisi hoitamaan itsenäisesti ja laadukkaasti OTM-koulutuksen.

Åbo Akademi on esityksessään nostanut esiin tärkeän huomion ruotsinkielentaitoisten juristien tarpeesta työmarkkinoilla. Lakimiesliitto on samaa mieltä työmarkkinakysynnästä, mutta katsoo, että hajauttamisen sijaan ruotsinkieliseen koulutukseen tulisi panostaa nykyistä enemmän resursoimalla Helsingin yliopiston ruotsinkielistä koulutusta, erityisesti sen Vaasan yksikköä. Lakimiesliitto toivoo, että ministeriö kävisi tästä keskustelua Helsingin yliopiston kanssa käytävien sopimisneuvotteluiden yhteydessä.

Helsingin yliopistolla on nykyisin yksinoikeus ruotsinkielisten OTM-tutkintojen tuottamiseen, jonka tehtävän Helsingin yliopisto on hoitanut moitteetta. Tämä antaa perustellun aiheen uskoa, että Åbo Akademissa ON-tutkinnon opiskelleet saisivat laadukkaan OTM-koulutuksen juuri Helsingin yliopistossa, joka on panostanut viime vuosina ruotsinkielisen koulutuksen kehittämiseen niin Helsingin kuin Vaasan yksiköissä.

Åbo Akademin oikeustieteen opiskelijat ovat tällä hetkellä kiistatta muita heikommassa asemassa, sillä heille ei ole tarjolla suoraa väylää jatkaa maisteriopintoihin alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Nykyisin valtaosa Åbo Akademin oikeusnotaareista jatkaa opintojaan Turun yliopistossa, mikä erillisen maisterihaun ajankohdasta johtuen voi joko pakottaa opiskelijan suorittamaan alemman tutkinnon tavoiteaikaa nopeammin tai venyttämään opiskeluaikaa. Lisäksi Turun yliopisto on asettanut suomen kieltä koskevan kielitaitovaatimuksen siirtymäajalla.

Edellä mainitut ongelmat opiskelijoiden asemassa tulee kuitenkin ratkaista yliopistojen välisellä yhteistyöllä ja olemassa olevien resurssien tarkoituksenmukaisella käytöllä – ei koulutusvastuita laajentamalla.

Lakimiesliitto katsoo, ettei Åbo Akademin esitys koulutusvastuun laajentamisesta oikeustieteellisellä alalla ole riittävästi perusteltu, vaan laajentamiseen menevät resurssit tulisi suunnata nykyisten koulutusyksiköiden toimintaedellytysten vahvistamiseen. Samalla tulee huolehtia siitä, että Åbo Akademissa ON-tutkinnon suorittaneet pääsevät välittömästi jatkamaan Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa joko Helsingissä tai Vaasan yksikössä.

 

Helsingissä 18. maaliskuuta 2020

 

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry

 

Jore Tilander                                                       Antero Rytkölä
toiminnanjohtaja                                                  hallituksen puheenjohtaja