(18.5.2018) Lausunto oikeusministeriölle lupalakimieslain muuttamisesta

Arviomuistio luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muutostarpeista

 

1.1 Perehtyneisyyttä koskeva edellytys

a) Lausuntonne perehtyneisyyttä koskevan edellytyksen harkinnanvaraisuudesta

Lakimiesliitto katsoo, että lupalakimiesjärjestelmää kehitettäessä tulee edelleen korostaa tasapainoa elinkeinonvapauden ja oikeusturvan välillä. Kehittämisessä tulee myös huomioida käytännön kokemukset lainsäädännön toimivuudesta. Kokemus tuomioistuimista osoittaa, että lupia on myönnetty sellaisille hakijoille, joilla ei ole ollut riittävää perehtyneisyyttä oikeudenkäyntiasiamiehenä toimimiseen. Erityisesti tämä on noussut esiin tilanteissa, jossa perehtyneisyyttä koskevan edellytyksen täyttymisestä on kulunut vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

Toisaalta on selvää, että perehtyneisyyttä koskevien edellytysten tulee olla selkeitä ja ennustettavia luvan hakijoiden kannalta. Oikeudenkäyntiavustajalupaa tavoittelevan henkilön tulee tietää mitä kokemusta tai koulutusta hänen tulee hankkia luvan saamiseksi.

b) Lausuntonne perehtyneisyyden osoittamisesta yliopistossa tehdyllä opintosuoritteella

Lakimiesliitto on tehnyt asiassa aloitteen, koska pitää tärkeänä, että vastavalmistuneille lakimiehille on tarjolla vaihtoehtoisia tapoja saavuttaa kelpoisuus toimia oikeudenkäyntiavustajana tai -asiamiehenä. Tällainen vaihtoehto voisi olla yliopistossa tehty opintosuorite. Lakimiesliitto on seurannut huolestuneena esimerkiksi sitä, että mahdollisuus perehtyneisyyden saavuttamiseen tuomioistuinharjoittelun kautta on supistunut.

Lakimiesliitto toivoo, että ne tiedekunnat ja ylipistojen muut yksiköt, joilla on oikeustieteen maisterin tutkintoa koskeva tutkinnonanto-oikeus, voisivat järjestää esimerkiksi valinnaisiin aineopintoihin kuuluvan työelämälähtöisen opintojakson, joka laadultaan ja laajuudeltaan (esimerkiksi 10 opintopistettä) antaisi valmiudet esiintyä oikeudenkäynnissä asiamiehenä tai avustajana.

Tarvittavaa yhtenäisyyttä opintosuoritteeseen toisi oikeudenkäyntiavustajalautakunnan  myöntämä hyväksyntä sille, että tiedekuntien kulloinkin esittämä opintosuorituksen sisältö vastaa niitä vaatimuksia, jotka luvan saaneille oikeudenkäyntiasiamiehille tulee asettaa (esim. kurssin rakenne ja luettava materiaali).

Mukana tulisi olla aidosti käytännön valmiuksia kehittäviä tehtäviä, kuten oikeudenkäyntiasiakirjojen laatimista, käytännön ”salitoiminnan” harjoittelua sekä oikeustapausten ratkomista. Oikeudenkäyntiavustajaa ja -asiamiestä koskevien eettisten sääntöjen tulisi olla merkittävässä asemassa. Tiedekunnat voisivat toteuttaa opintojakson yhteistyössä eteviksi tunnettujen tuomareiden, syyttäjien ja asianajajien kanssa.

Opintojakson käytännön lähempi toteuttaminen tulee jättää tiedekuntien tehtäväksi. Vaikka Lakimiesliitto pitää tärkeänä opintosuorituksen saatavuuden alueellista kattavuutta, tiedekunnille ei tule asettaa opintojakson järjestämistä pakolliseksi tehtäväksi, koska käytettävissä olevat resurssit saattavat vaihdella.

Lakimiesliitto katsoo, että puheena oleva opintojakso kuuluu vasta opintojen loppuvaiheeseen. Opintojaksoon hyväksyttäisiin ainoastaan oikeusnotaaritutkinnon suorittaneita opiskelijoita. Yhtenäisyyttä ja laatukontrollia edesauttaisi se, jos tiedekunnat voisivat keskenään sopia siitä, mitkä ovat valintakriteerit opintojaksoon.

Lakimiesliitto luottaa siihen, että tiedekunnat ja muut tutkinnonantoon oikeutetut yksiköt kykenevät huolehtimaan puheena olevan opintojakson toteuttamisesta yhteistyössä oikeudenkäyntiavustajalautakunnan kanssa.

1.2 Rehellisyyttä koskeva edellytys

a) Lausuntonne rehellisyyttä koskevan edellytyksen harkinnanvaraisuudesta

Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa arviomuistion loppupäätelmiin.

b) Lausuntonne tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa rikostuomiosta

Lakimiesliitto yhtyy arviomuistion päätelmiin. Tuomioistuimelle ei ole luontevaa arvioida rikostuomion vaikutusta luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan soveltuvuuteen tehtävässä toimimiseen. Ei ole myöskään selvää, miten tuomioistuin selvittäisi onko rikostuomion saanut henkilö luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

1.3 Hakijan ilmeinen sopimattomuus

Lausuntonne sopimattomuutta koskevasta säännöksestä

Lakimiesliito yhtyy arviomuistion päätelmiin. Lupalakimiesten ja asianajajien sopivuutta tulisi arvioida samoilla kriteereillä.

1.4 Ulkomailla suoritettu tutkinto

Lausuntonne ulkomailla suoritettua tutkintoa koskevasta säännöksestä

Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa arviomuistion loppupäätelmiin.

1.5 Yläikäraja

Lausuntonne yläikärajan asettamisesta lupalakimiehille

Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa arviomuistion loppupäätelmiin.

2.1 Valvonnan laajuus

Lausuntonne lupalakimiehien valvonnan laajuudesta

Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa arviomuistion loppupäätelmiin.

2.2 Valvonnan keinot

Lausuntonne lupalakimiehien valvonnan keinoista

Lakimiesliitto kannatta lain täydentämistä siten, että velvollisuutta ottaa ja ylläpitää vastuuvakuutus voitaisiin valvoa tehokkaammin. Vastuuvakuutusvelvollisuuden täyttäminen ei edellytä, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on henkilökohtaisesti ottanut mainitun vakuutuksen. Riittävää on riittävän vakuutuksen voimassaolo vahinkojen varalta. Siten vakuutus voi esimerkiksi olla yhtiön tai työnantajan ottama. Kuten arviomuistiossakin todetaan, voi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja olla työsuhteessa yhtiöön, jossa vastuunalaisina toimijoina on henkilöitä, jotka eivät ole lupalakimiehiä, taikka edes lakimiehiä. Käytännössä on ilmennyt tilanteita, joissa luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on ollut työsuhteessa tällaiseen yritykseen, ja jossa yhtiö ei ole huolehtinut oikeudenkäyntiavustajien vakuuttamisesta riittävällä varallisuusvastuuvakuutuksella. On syntynyt epäselvyyttä siitä, kenen vastuulla vakuutuksen ottaminen ja ylläpitäminen viime kädessä on, ja kuka vastaa vakuutusvelvollisuuden laiminlyömisestä johtuvista seurauksista mahdollisen vahingon sattuessa. Lähtökohtaisesti toiminnan riittävän vakuuttamisen tulee kuulua työnantajan – ei työsuhteessa toimivan työntekijän – velvoitteisiin. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan ollessa työsuhteessa yhtiöön, jonka toimintaan liittyy oikeudenkäyntiasioiden hoitamista, pitäisi työnantajalta siten voida edellyttää riittävän vastuuvakuutuksen hankkimista ja ylläpitämistä. Työnantajan velvollisuutta vakuuttaa palveluksessaan olevat luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat tulisi täsmentää lainsäädännössä

3.1 Tietojenantovelvollisuuden rikkominen valvonta-asiassa

Lausuntonne tietojenantovelvollisuuden rikkomisen sanktioimisesta valvonta-asiassa

Lakimiesliitto pitää perusteltuna säätää lupalakimiehien tietojenanto- ja selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä johtuvista seuraamuksista valvontamenettelyssä vastaavasti kuin asianajajien osalta.

3.2 Tietojenanto oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle

Lausuntonne velvollisuudesta antaa tietoja oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle

Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa arviomuistion loppupäätelmiin.

4.1 Luopuminen valvonta-asioiden käsittelystä oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa

Lausuntonne valvonta-asioiden käsittelystä oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa

Lakimiesliitto yhtyy arviomuistion näkemykseen siitä, että on johdonmukaista, että luvan peruuttamisesta päättää sama taho kuin luvan myöntämisestä.

4.2 Tuomarin vastuulla toimiminen

Lausuntonne tarpeesta säätää oikeudenkäyntiavustajalautakunnan jäsenten vastuusta valvonta-asioissa

Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa arviomuistion loppupäätelmiin.

5.1 Muutoksenhakuasian käsitteleminen kiireellisenä

Lausuntonne muutoksenhakusasian käsittelyn säätämisestä kiireelliseksi

Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa arviomuistion loppupäätelmiin.

5.2 Luvan peruuttaminen ennen lainvoimaista tuomiota

Lausuntonne mahdollisuudesta peruuttaa lupa ennen lainvoimaista rikostuomiota

Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa arviomuistion loppupäätelmiin.

6. Avustajien palkkioriidat

Lausuntonne lupalakimiehien palkkioriitojen käsittelystä

Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa arviomuistion loppupäätelmiin.

7.1 Oikeuskanslerin muutoksenhakuoikeus

Lausuntonne oikeuskanslerin muutoksenhakuoikeudesta

Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa arviomuistion loppupäätelmiin.

7.2 Oikeuskanslerin oikeus vaatia toimenpiteitä

Lausuntonne oikeuskanslerin oikeudesta vaatia toimenpiteitä

Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa arviomuistion loppupäätelmiin.

8. Julkisen oikeudenkäyntiavustajaluettelon sisältö ja muoto

Lausuntonne oikeudenkäyntiavustajaluettelon sisällöstä ja muodosta

Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa arviomuistion loppupäätelmiin.

9. Valvontamaksun kirjanpidollinen tilitystapa

Lausuntonne valvontamaksun kirjanpidollisesta tilitystavasta

Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa arviomuistion loppupäätelmiin.

10. Muuta / Yleistä

Onko teillä muuta lausuttavaa lupalakimieslain mahdollisista muutostarpeista?

Suomen Lakimiesliitto esittää, että lupalakimieslain tarkistamisen yhteydessä säädettäisiin oikeudesta käyttää nimikkeitä lakimies ja juristi. Lakimies-nimikkeellä on vakiintunut merkityssisältö, joka Suomessa tarkoittaa oikeustieteen maisterin (OTM) tai tätä edeltäneen oikeustieteen kandidaatin (OTK) tutkinnon suorittanutta henkilöä.

Lakimieskunta on huolissaan siitä, että eräät tahot ovat ryhtyneet näkyvästi käyttämään lakimies- ja juristi-nimikkeitä ilman mainittua tutkintoa ja siten kelpoisuutta lakimiesammattien harjoittamiseen. Oikeuskäytännössä lakimiehenä esiintyminen ilman lakimieskoulutusta on kielletty harhaanjohtavana.

Asia on periaatteellisesti ja käytännöllisesti merkityksellinen. Lakimieskunta muodostaa suomalaisen oikeusvaltion peruspilarin ja sen asema kansalaisten oikeusturvan takaajana on ratkaisevan keskeinen. Monimutkaistuvassa maailmassa kansalaisten on voitava luottaa lakimieskunnan korkeaan osaamiseen. Suurelle yleisölle ei saa syntyä epävarmuutta lakimieskuntaa tai lakimiehenä esiintyvän yksittäisen henkilön osaamista kohtaan. 

Lupalakimiehiä koskeva sääntely turvaa oikeudellisen palvelun laatua oikeudenkäyntimenettelyssä. Asianajajien osalta sääntely on laajempaa ja ulottuu myös oikeudenkäyntimenettelyiden ulkopuolelle. Suuri osa lakimiehistä kuitenkin tarjoaa oikeudellisia palveluita tai toimii yksityisten ja julkisten organisaatioiden tehtävissä varsinaisten oikeudenkäyntimenettelyiden ulkopuolella olematta lupalakimies tai asianajaja.

Lakimies-nimikkeen suojaaminen edistäisi oikeusturvaperusoikeuden toteutumista nimenomaan oikeudenkäyntimenettelyiden ulkopuolisissa asioissa, kun lakimies-nimikkeeseen varmuudella kytkeytyisi aina myös lakimieskoulutus. Sääntely suojaisi suuren yleisön luottamusta myös selkeyttämällä oikeudellisen alan nimikkeistöä ja ennaltaehkäisemällä nimikkeen käyttämiseen liittyviä väärinkäytösyrityksiä.

Vertailun vuoksi lukuisten muiden alojen nimikkeistä on säädetty yleisön luottamuksen suojaamiseksi. Esimerkiksi oikeudesta asianajajan, KHT-tilintarkastajan, papin, lääkärin, hammaslääkärin, erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin, proviisorin, psykologin, puheterapeutin, sosiaalityöntekijän ja sosionomin nimikkeen käyttämiseen on säädetty erikseen. Myös kiinteistövälittäjän nimike on suojattu.

Lakimiesliitto ehdottaa, että oikeus lakimies- ja juristi-nimikkeen käyttämiseen kytkettäisiin lailla, jo nyt vallitsevan käytännön mukaisesti oikeustieteen maisterin (OTM), tätä edeltäneen oikeustieteen kandidaatin (OTK) taikka sellaisen ulkomaisen oikeustieteellisen tutkinnon suorittamiseen, joka on rinnastettu suomalaiseen tutkintoon.