(2.9.2020) Lausunto oikeusministeriölle henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa ym.

Suomen Lakimiesliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta.

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä. Lakimiesliitto pitää kannatettavana, että henkilötietojen käsittely Rikosseuraamuslaitoksessa tulee kokonaisuudessaan yhtenäistetyksi. Lakimiesliiton käsityksen mukaan yleisen tietosuojalainsäädännön muutosten huomioon ottaminen ja uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä esille tulevat muutostarpeet tulevat hyvin huomioiduksi hallituksen esityksessä. Lakimiesliitto ei pidä tarpeellisena lausua erikseen keskeisistä ehdotuksista ja säännösehdotuksista.