(20.6.2017) Lausunto oikeusministeriölle ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän toisesta mietinnöstä

Lausunto

Mietinnön taustalla on Valtakunnanvoudinvirastolle asetetut tulostavoitteet sekä oikeudenhoidon uudistamisohjelma. Uudistamisohjelman mukaan ulostoton organisoinnin tavoitteena tulee olla ulosottolaitoksen taloudellisuuden ja tuottavuuden lisääminen asianosaisten oikeusturvaa vaarantamatta.

Lakimiesliitto ei kannata esitystä, eikä uudistuksen valmistelua tule jatkaa tämän mietinnön pohjalta. Mietinnön lähtökohdat ovat liiaksi suuntautuneet ulosoton sisäiseen johtamisnäkökulmaan, eikä siinä ole tarpeeksi huomioitu velallisia tai muita ulosoton sidosryhmiä. On ensiarvoisen tärkeää, että oikeusturvanäkökulma on keskiössä ulosottoa uudistettaessa.

Ulosoton organisaatio ja toimintamallit ovat nykyisellään suhteellisen tehokkaita. Perintätulos on kasvanut viimeisinä vuosina useita kymmeniä prosentteja samaan aikaan, kun toimintamenot ovat laskeneet. Nykyjärjestelmä on ollut myös oikeusturvan kannalta toimiva. Myös mietinnössä todetaan, että "Ulosottomenettely on tällä hetkellä tehokasta ja tuottavaa, mitä edesauttavat sitä hyvin tukeva lainsäädäntö, toimivat tietojärjestelmät, kehittyneet työmenetelmät, toteutetut organisaatiomuutokset sekä tiedonsaannin helpottuminen, automatisoituminen ja motivoitunut henkilöstö."

Sen lisäksi, että mietinnössä esitetyt muutokset voivat vaarantaa oikeusturvaa, ne voivat myös johtaa ulosoton tuloksen heikkenemiseen. Toimivan organisaation uudistamiseen liittyy aina riskejä ja uudistuksen toteuttamiseen transaktiokustannuksia, kun tehokkuus heikkenee voimavarojen siirtyessä uudistuksen toteuttamiseen. Mietinnössä olisi pitänyt selvittää kattavammin mahdollisuuksia ulosoton tulopuolen kasvattamiseen.

Lakimiesliitto katsoo, ettei täytäntöönpanoa ei tule jakaa perusperintään ja laajaan perintään. Selvänä uhkana on turhan rajapinnan luominen, joka voi johtaa siiloutumiseen, puutteisiin velallisten taloudellisten olosuhteiden selvittämisessä ja hakijoiden maksunsaantioikeuden vaarantumiseen.