(21.9.2018) Lausunto oikeusministeriölle lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista

Suomen Lakimiesliiton lausunto lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista

Lausunnon saate

Suomen Lakimiesliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Kunnioittaen Lakimiesliitto lausuu seuraavaa:

 

Yleistä

Mitä mieltä olette luonnoksesta hallituksen esitykseksi?

Kannatan/kannatamme esitystä osittain

Lakimiesliitto pitää esityksen tavoitteita lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vähentämisestä ja rikoksista aiheutuvien terveyshaittojen ja kärsimyksen ehkäisemistä tärkeinä ja kannatettavina.

Lakimiesliitto on jo lausunnossaan 27.4.2018 rangaistusten oikeasuhtaisuudesta todennut, että erillisen rangaistussäännöksen säätäminen törkeästä lapsen raiskauksesta sekä lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöä koskevan enimmäisrangaistuksen korottaminen ovat lähtökohtaisesti kannatettavia, mikäli ne jatkovalmistelussa katsotaan perustellusti tarpeellisiksi uudistuksiksi.

Lakimiesliitto on jo kuitenkin jo edellä kerrotussa lausunnossa esittänyt kysymyksen siitä, onko seksuaalirikosten jatkuva sirpalemainen uudistaminen tarkoituksenmukaista. Rikoslain 20 lukuun on viimeisten vuosien aikana tehty jo useampia muutoksia ilman, että näiden uudistusten vaikutusten arviointia rangaistuskäytäntöön on tehty. Säännösten toistuva muuttaminen on ongelmallista myös siinä suhteessa, että se aiheuttaa käytännön soveltamisessa haasteita muun muassa säädösten ajallisen soveltamisen suhteen.

Lakimiesliiton käsityksen mukaan oikeusministeriön tulisi käynnistää koko 20 luvun seksuaalirikosten järjestelmällinen uudelleen arviointi, jossa käytäisiin systemaattisesti läpi kaikkiin seksuaalirikoksiin liittyvät uudistus- ja muutostarpeet. Tällöin myös nyt kysymyksessä olevat lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ja niihin liittyvät muutostarpeet tulisivat automaattisesti tarkastelun kohteeksi. Koska seksuaalirikoksia koskevaa rangaistuskäytäntöä ei ole tutkittu vuoden 2009 jälkeen, rangaistuskäytännöstä tulisi tehdä välittömästi uusi selvitys. Vasta kerrotun selvityksen jälkeen mahdolliset muutostarpeet rikosten minimi- tai enimmäisrangaistusten korottamisessa ovat tehtävissä.

Esityksellä on useampia lisäperusteluja vaativia kohtia.

Esityksen kansainvälisestä vertailuosiosta on havaittavissa, että rangaistuskäytäntö Suomessa on ankara verrattuna esityksen verrokkimaihin ja että rangaistuskäytäntö on ankaroitunut viime vuosikymmenen aikaan. Myöskään rikollisuustilanne Suomessa ei viittaa tarpeeseen ankaroittaa rangaistuskäytäntöä yleisesti.

Esityksen mukaisilla uudistuksilla ei näytä olevan yleisestävää vaikutusta seksuaalirikollisuuteen.

Lakimiesliitto pitää lähtökohtaisesti hyvänä sitä, että lainvalmistelussa on otettu huomioon ehdotetun lainsäädännön taloudelliset vaikutukset mahdollisimman kattavasti. On kuitenkin todettava, että taloudellisen arvioinnin hyöty-haitta analyysit ovat ongelmallisia, koska niihin sisältyy paljon epävarmuutta sekä arvovalintoja. Esityksen mukainen taloudellinen arviointi soveltuu erityisen huonosti nyt kysymyksessä olevan kaltaiseen rikollisuuteen.

 

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistuksen korottaminen

Mitä mieltä olette ehdotuksesta korottaa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta?

Kannatan/kannatamme ehdotusta osittain

Lakimiesliitto pitää tavoitetta rangaistuskäytännön ohjaamisesta ankarampaan suuntaan lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa sinänsä kannatettavana. Lakimiesliitto toteaa, että yksittäisten rangaistusasteikkojen muutosten tulee olla myös yhdensuuntaisia yleisen kriminaalipoliittisen linjan kanssa. Rikosoikeusjärjestelmää tulisi lähtökohtaisesti kehittää muulla tavoin kuin yksittäisten rikosten rangaistusasteikkoa muuttamalla.

Lakimiesliiton käsityksen mukaan pelkkä enimmäisrangaistuksen korottaminen ei johda toivottuun lopputulokseen. Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan rikoksen tunnusmerkistö on hyvin laaja, josta syystä myös rangaistuskäytäntöä vaihtelee huomattavasti.  Koska oikeuskäytännössä rangaistusasteikon yläpää on yleisesti varattu erityisen vakaville rikoksille, on mahdollista, että enimmäisrangaistuksen korottaminen johtaisi muutoin kvalifioituna tekomuotona tuomittavan teon tuomitsemiseen perusmuotoisena lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä.  Ylipäätänsä voidaan todeta, että lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat rikokset, joista tulisi tuomittavaksi yli neljän vuoden pituinen vankeusrangaistus, eivät enää lähtökohtaisesti ole perusmuotoisena tekona tuomittavia rikoksia, vaan törkeänä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevina rikoksina.

Lakimiesliitto kyseenalaistaa lisäksi sen, mikä vaikutus rangaistuskäytäntöön ylipäätänsä on rikosten enimmäisrangaistusten korottamisella. Mikäli tavoitteena on vaikuttaa rangaistuskäytäntöön yleisemmin, Lakimiesliitto pitää tehokkaampana keinona vähimmäisrangaistuksen korottamista.

 

Törkeä lapsenraiskaus

Mitä mieltä olette ehdotuksesta säätää törkeää lapsenraiskausta koskeva uusi rangaistussäännös?

Kannatan/kannatamme ehdotusta osittain

Lakimiesliitto kannattaa lähtökohtaisesti uuden rikosnimikkeen ja rangaistussäännöksen ottamista rikoslain 20 lukuun, ja pitää nimikettä ”törkeä lapsenraiskaus” hyvin tekoa kuvaavana. Uusi rikosnimeke tulisi käsittämään teot, jotka nykyisin tulevat tuomittavaksi sekä törkeänä raiskauksena että törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä. Esityksen tavoite tältä osin – yrittää saada aikaan rikosnimike, joka kattaa molemmat edellä yksilöidyt teot – on kannatettava. Koska esitys ei kuitenkaan muuta raiskauksen tunnusmerkistötekijöitä tai niiden soveltamisperiaatteita, sitä ei voida pitää myöskään ratkaisuna paljon julkisuutta saaneisiin oikeustapauksiin ja niissä lapseen kohdistuvien seksuaalirikosten tunnusmerkistötekijöissä havaittuihin ongelmiin.

Esityksessä on jo otettu kantaa uudistuksen mahdollisiin konkurrenssi- ja rikosten yksilöintikysymyksiin, jotka käytännössä tulevat vaikeuttamaan käytännön soveltamistyötä joutuessaan arvioimaan lievemmän lain periaatteen.

Edellä kerrottujen seikkojen johdosta Lakimiesliitto ei ota kantaa törkeää lapsen raiskausta koskevan rikoksen tunnusmerkistötekijöiden tarkempaan lainsäädäntötekniseen muotoiluun.

 

Esityksen vaikutukset

Näkemyksenne esityksen vaikutuksista:

Kuten edellä todettu.

 

Muut huomiot

Muut esitystä koskevat huomiot:

Lakimiesliitto haluaa korostaa sen välttämättömyyttä, että riippumatta tämän hallituksen esityksen kohtalosta, oikeusministeriössä tulee mahdollisimman pian aloittaa rikoslain seksuaalirikoksia koskevan 20 luvun kokonaisuudistuksen valmistelu edellä mainituin perusteluin.