(22.6.2017) Lausunto sisäministeriölle ehdotuksesta siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunto

Lakimiesliitto pitää siviilitiedustelua koskevaa lainsäädäntöhanketta perusteltuna. Mietinnössä kuvattu Suomen turvallisuusympäristön kehitys on johtanut tarpeeseen lisätä sotilastiedustelun toimivaltuuksia. Digitalisaatiokehitys ja hybridivaikuttaminen edellyttävät viranomaisilta aiempaa kattavampaa tiedonhankintaa Suomen valtion ja yhteiskunnan suojaamiseksi vakavilta uhilta. Ehdotetulla lainsäädännöllä mahdollistetaan myös suojelupoliisin sekä muiden kansallisten turvallisuusviranomaisten ryhtyminen uhkien torjuntaan aikaisessa vaiheessa ja myös parannetaan suojelupoliisin tiedonhankintaa tämän tehtäviin liittyvistä vakavista kansainvälisistä uhkista siten, että suojelupoliisilla olisi tosiasialliset mahdollisuudet suoriutua sille säädetystä tehtävästään. Esitetyllä tiedustelulainsäädännöllä puututaan muun muassa yksityiselämän ja luottamuksellisen viestin suojaan. Lakimiesliitto katsoo, että esityksen punninta eri perusoikeuksien välillä on tehty huolellisesti ja keinot ovat oikeansuhtaisia, kun otetaan huomioon valtion velvollisuus suojella jokaisen elämää.  Voimassaoleva siviilitiedustelua koskeva lainsäädäntö ei vastaa nykyisellään yhteiskunnan tarpeita.

Ehdotuksen mukaan kaikki tiedustelumenetelmiä koskevat lupa-asiat käsiteltäisiin Helsingin käräjäoikeudessa. Koska uusilla tiedustelumenetelmillä puututtaisiin merkittävällä tavalla yksilön perus- ja ihmisoikeuksiin, tulee lupa-asioiden käsittelyyn kiinnittää erityistä huomiota mm. koulutusta lisäämällä. Tiedustelumenetelmiä koskevissa lupa-asiakäsittelyissä tuomioistuimet tulevat olemaan täysin viranomaisilta saatavan tiedon varassa. Tuomioistuimesta ei saa muodostua kumileimasinta, joka tuottaa ainoastaan näennäisoikeusturvaa. Lakimiesliitto katsoo, että tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnasta huolehtivan uuden viranomaisen, tiedusteluvaltuutetun, perustaminen on kannatettavaa.