(24.9.2018) Lausunto oikeusministeriölle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamisesta

Hallituksen esitys yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi.

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä. Yksityiskohtaisen lausunnon sijaan Lakimiesliitto haluaa lausua esitysluonnoksesta yleisellä tasolla seuraavaa:

Lakimiesliitto kannattaa esitystä yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi ja näkee sen toimivana keinona päästä esityksen takana oleviin tavoitteisiin helpottaa ammatin harjoittamista ilman henkilökohtaista vastuuta, vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä ja toteuttaa hallituksen norminpurkutavoitetta. Lisäksi vähimmäispääomavaatimuksesta luopuminen olisi kansainvälisesti vertaillen perusteltua, sillä kuten esityksen perusteluista ilmenee, 19 EU-maassa ei ole vastaavaa vaatimusta tai se on ainoastaan nimellinen summa.

Osakepääoman menettämistä koskevan rekisteri-ilmoitusvelvollisuuden osalta Lakimiesliitto ei kannata esitystä. Lakimiesliitto katsoo, että rekisteri-ilmoitusvelvollisuuden pitäminen ennallaan turvaa luottamusta sekä velkojien asemaa. Tilinpäätöstiedot itsessään eivät aina riitä, koska ne tulevat viiveellä, joten ajantasainen tieto yhtiön taloudellisesta tilasta ei ole aina velkojien ja muiden yhtiön ulkopuolisten tahojen käytettävissä. Esityksen perusteluista ei myöskään ilmene, miksi velkojalla ei olisi tarve saada ajantasaista tietoa velallisen omapääoman menettämisestä.

Esitys sisältää myös muitakin kritiikille alttiita kohtia, mm. juurikin velkojansuojaan liittyen. Lisäksi esityksen perustelut ovat nykyisessä muodossaan hyvin yleisluontoiset. Lakimiesliitto toivoo, että esityksen jatkovalmistelussa perusteluita täydennettäisiin muun muassa taloudellisten vaikutusten osalta, jotka nyt puuttuvat lähes täysin. Lakimiesliitto ihmettelee myös, miksi esityksen perusteluihin on otettu mukaan osuuskuntatoiminta, joka on luonteeltaan hyvin osakeyhtiöstä poikkeavaa.  

Muilta osin Lakimiesliitolla ei ole esitykseen lausuttavaa.