(27.4.2018) Lausunto oikeusministeriölle rangaistusten oikeasuhtaisuudesta

Yleistä

Mitä mieltä olette yleisesti arviomuistion sisältämistä ehdotuksista? Tulisiko ehdotuksia valmistella edelleen vai ei?

Kannatan/kannatamme ehdotuksia pääosin tai kokonaan taikka minulla/meillä ei ole muistiosta huomautettavaa

Muut yleiset huomiot:

-

Arvioinnin perusteet ja lähtökohdat

Näkemyksenne arvioinnin perusteista ja lähtökohdista:

Lakimiesliitto katsoo, että muistiossa esitetty arviointi on toteutettu pääosin oikeista lähtökohdista. Lakimiesliitto pitää hyvänä, että esityksessä on arvioitu vaihtoehtoja rangaistuksille rikollisuuden eston keinoina. Kansan oikeustaju pitää huomioida rangaistusjärjestelmää kehitettäessä, mutta arvioinnin tulee kuitenkin lähteä rationaalisen rikosoikeuden pohjalta. Yleisesti voidaan todeta, että yksittäiset rangaistuasteikkojen muutokset tulisi olla yhdensuuntaisia yleisen kriminaalipoliittisen linjan kanssa. Rikosoikeusjärjestelmää tulisi kehittää muulla tavoin kuin yksittäisten rikosten rangaistusasteikkoa koventamalla.

Arvioinnille voidaan antaa myös kritiikkiä. Arvioinnissa on korostettu rangaistusjärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia. Lakimiesliitto toteaa, että muistiossa esitetyt hyöty-haitta analyysit ovat ongelmallisia, koska hyötyjen ja haittojen arviointiin sisältyy paljon epävarmuutta sekä arvovalintoja. Tutkimuksissa rangaistusten koventamisen vaikutuksesta rikollisuustilanteeseen on päädytty keskenään hyvin erilaisiin arvioihin rangaistusjoustoista. Toisaalta arviot rikollisuuden aiheuttamista haitoista perustuvat hyöty-haitta-analyysin kohdalla esimerkinomaiseen 15 000 euroon raiskausrikoksen uhrin kohdalla, jota voidaan pitää matalana.

Arvioinnissa ei ole huomioitu lainkaan sukupuolivaikutuksia siitä huolimatta, että Suomi on sitoutunut noudattamaan Euroopan neuvoston Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä koskevaa ns. Istanbulin sopimusta. Arvioinnissa ei tarkastella lainkaan esimerkiksi naisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa ja sen esiintyvyyttä.

 

Seksuaalirikokset

Näkemyksenne seksuaalirikoksia koskevasta arviosta ja ehdotuksista:

Lakimiesliitto pitää esityksiä erityisesti raiskausrikosten ennalta ehkäisyyn ja esitutkinnan tehostamiseen suunniteltujen toimenpiteiden osalta kannatettavina. Yhtäältä tulee huomioida, että mikäli raiskausrikosten esitutkintaa tehostetaan lisärahoituksella, vastaava lisärahoitus tulisi kohdistaa myös syyttäjä- ja tuomioistuinlaitokselle.

Erillisen rangaistussäännöksen säätäminen Lapsen törkeästä raiskauksesta on sinänsä kannatettavaa, mikäli tällainen uusi säännös katsotaan jatkovalmistelussa perustelluksi. Vastaava koskee myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytöstä koskevaa enimmäisrangaistuksen korottamista. Toisaalta voidaan kysyä, onko seksuaalirikosten sirpalemainen uudistaminen kerrotulla tavalla tarkoituksenmukaista vai olisiko syytä käynnistää koko 20 luvun seksuaalirikoksiin liittyvä uudelleenarviointi, jossa samassa yhteydessä käytäisiin läpi myös raiskausrikoksiin liittyvät muutostarpeet (esim. suostumusta koskeva keskustelu). Yhtäältä voidaan myös kysyä, mikä vaikutus rangaistuskäytäntöön lopulta on sillä, että rikoksen enimmäisrangaistusta korotetaan vai tulisiko tällaista muutosta harkittaessa arvioida samalla rikoksen rangaistusminimin korottamista, millä on tehokkaampi vaikutus rangaistuskäytäntöön.

 

Väkivaltarikokset

Näkemyksenne väkivaltarikoksia koskevasta arviosta ja ehdotuksista:

Lakimiesliitto pitää esityksiä kannatettavina.  Erityisesti ehdonalaisen vapauden valvonnan tiukentamisella ja ehdollisen vankeuden valvonnalla voidaan alentaa merkittävästi rikosten uusintariskiä.

Talousrikokset

Näkemyksenne talousrikoksia koskevasta arviosta ja ehdotuksista:

Lakimiesliitto esityksiä kannatettavina. Ei erityistä lausuttava.

Rattijuopumusrikokset

Näkemyksenne rattijuopumusrikoksia koskevasta arviosta ja ehdotuksista:

Lakimiesliitto esityksiä kannatettavina. Ei erityistä lausuttava.

Muut huomiot

Muut arviomuistiota koskevat huomiot:

-