(28.8.2020) Lausunto Digi- ja väestötietovirastolle Viron väestörekisteriviranomaisten kanssa neuvotellusta tietojenvaihtosopimuksesta

Suomen Lakimiesliitto kiittää Digi- ja väestötietovirastoa lausuntopyynnöstä. Tietojenvaihtosopimus Digi- ja väestötietoviraston ja Viron tasavallan sisäministeriön on sinänsä kannatettava. Lakimiesliitto kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että tietojenvaihtosopimuksessa huolehditaan siitä, ettei salassa pidettäviä tietoja luovuteta Suomen rajojen ulkopuolelle. Tällaisia ovat esimerkiksi tieto todistajansuojeluohjelmassa olemisesta.