(28.8.2020) Lausunto oikeusministeriölle terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuudesta

Työryhmämietintö: Terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuus ja vastaavuus vertailumaiden sääntelyn kanssa

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:

Terrorismirikoksia on käsitelty useaan otteeseen viime vuosina, jolloin katsanto on ollut kullakin kerralla kapea-alaista. Lakimiesliitto pitää tarkoituksenmukaisena, että terrorismirikosten osalta käynnistetään mahdollisimman nopealla aikataululla säännösten kokonaisarviointi, jolloin yksittäisten muutosten tekemisen tarvesäännöksiin vähenisi. Kokonaisarvioinnin tarkoituksenmukaisuudesta kertoo esimerkiksi se, ettei terrorismirikosten rangaistusasteikkojen suhdetta toisiinsa ole laajamittaisesti arvioitu.  Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta ovat aikaisemmin ottaneet kantaa terrorismirikosten sääntelyn selkeyttämistarpeeseen ja rangaistussäännösten kokonaisarvioinnin tarpeeseen.  Kokonaisuudistus mahdollistaisi parhaiten kansainvälisten velvoitteiden ja laillisuusperiaatteen noudattamisen, sekä vähentäisi tarvetta poliittisesta paineesta johtuvien yksittäisten pykälämuutosten tekemiselle. Esimerkkiä kokonaisuudistuksesta voi ottaa esimerkiksi vireillä olevasta seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksesta.

Työryhmän mietintö on perusteellisesti ja asiantuntevasti laadittu. Työryhmämietinnössä itsessään esitetyt lakimuutokset ovat kannatettavia. Rikoslain 34 a luvun 4 §:n 1 momentin 4 kohdaksi ehdotettu muotoilu kaipaa kuitenkin vielä täsmennystä. Nyt esitetyssä muodossa ”hoitaa terroristiryhmän mainitun rikollisen toiminnan kannalta olennaista tehtävää” jää epämääräiseksi ja avoimeksi, jolloin olennaisen tehtävän lopullinen määrittely jää tuomioistuinten ratkaistavaksi.  Olennaisen tehtävän määrittelemistä ei voi kuitenkaan jättää yksinomaan oikeuskäytännön varaan; sellainen on omiaan aiheuttamaan jälkikatsannossa tarpeettomia esitutkintoja ja oikeuskäsittelyjä.