(29.1.2021) Lausunto oikeusministeriölle selvityksestä oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

1. Kannatatteko Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista ja nykyisistä oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä luopumista?

Suomen Lakimiesliitto kannattaa oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista päällikkövirastona, mikä täydentää hyvin oikeushallinnon kokonaisuuden organisaatiouudistusta. Erilaisten hallinnollisten tehtävien keskittäminen on resurssisyistä perusteltua.

2. Miten arvioitte Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisen ja piiriorganisaatiosta luopumisen vaikuttavan paikallisen, alueellisen tai valtakunnallisen sidosryhmäyhteistyön hoitamiseen?

Ei kantaa.

3. Tulevatko erityisesti julkista oikeusapua koskevat esteellisyyden periaatteet turvatuiksi ehdotetussa virastorakenteessa?

Lakimiesliiton käsityksen mukaan esteellisyyden periaatteet tulevat julkisessa oikeusavussa turvatuiksi asianajotoiminnassaan itsenäisten oikeusaputoimistojen alueellisen hajauttamisen kautta. Oikeusaputoimistoilla tulee säilyä itsenäinen ja riippumaton asema hoitaa ja päättää itse toimeksiannoistaan.

4. Miten arvioitte viraston perustamisen vaikuttavan julkisen oikeusavun, yleisen edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluiden saatavuuteen ja yhdenmukaisuuteen?

Lakimiesliitto katsoo, että viraston perustaminen itsessään ei vaikuta palveluiden saatavuuteen ja yhdenmukaisuuteen, kunhan kaikkia alueellisia toimistoja resursoidaan riittävällä tavalla ja palvelut ovat kaikilla alueilla turvattuja. Toimistoilla tulee olla riittävä määrä henkilötyövuosia käytettävissään palveluiden turvaamiseksi. Tietoteknisten järjestelmien ajanmukaisuuteen ja käytettävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta ne tukevat työn tekemistä ja mahdollistavat työntekijöiden keskittymisen ensisijaisten työtehtäviensä hoitamiseen.

5. Pidättekö ehdotettua viraston keskushallinnon organisaatiorakennetta perusteltuna?

Lakimiesliitto pitää ehdotettua keskushallinnon organisaatiorakennetta perusteltuna.

6. Pidättekö perusteltuna viraston keskushallinnon tehtävien hoitamista monipaikkaisesti ja verkostomaisesti?

Lakimiesliitto pitää monipaikkaisuutta ja verkostomaisuutta perusteltuna ja kannatettavana.

7. Muut selvitystä koskevat huomionne?

Oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden saatavuus tulee turvata myös jatkossa koko valtakunnan alueella, ja niille tulee turvata riittävät resurssit. Oikeusapu- ja edunvalvontatoimistojen henkilökunnan työssä jaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta asiakkaille voidaan turvata palvelut. oikeusapu- ja edunvalvontatoimistojen asiakkaat ovat usein haastavissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä, joten heidän auttamisekseen on työntekijöiden osaamiseen ja työhyvinvointiin kiinnitettävä erityisesti huomiota.