(29.5.2015) Lausunto oikeusministeriölle uhridirektiivin täytäntöönpanosta

Lausunto: Uhridirektiivin täytäntöönpano

Lakimiesliitto suhtautuu myönteisesti vangin tai tutkintavangin vapautumisesta ilmoittamista koskevien säännösten tarkistamiseen. Asianomistajalle tehtävät ilmoitukset liittyvät tilanteisiin, joissa uhrilla on aito syy pelätä, eikä vapautumisesta ilmoittamisen voida katsoa rajoittavan vapautettavan vangin tai tutkintavangin oikeusturvaa. Lakimiesliitto suhtautuu myönteisesti myös esityksen osaan, jonka mukaan asianomistajan oikeutta asiakirjojen käännöksiin laajennettaisiin.

Lakimiesliiton näkemyksen mukaan esityksen aiheuttamia kustannuksia on aliarvioitu. Erityisesti esityksessä oleva näkemys, jonka mukaan ehdotuksella ei olisi merkittäviä vaikutuksia esitutkintaviranomaisten työmäärään, ei pidä Lakimiesliiton näkemyksen mukaan paikkansa. Mietintöjen taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa tulisi esittää euromääräinen arvio esityksen kustannusvaikutuksista, jotta lainsäätäjällä olisi aito mahdollisuus punnita esityksellä saavutettavia hyötyjä suhteessa sen aiheuttamiin kustannuksiin

Ladattavat tiedostot: