(30.6.2020) Lausunto ulkoministeriölle valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta

Lausuntopyyntö sisälsi useita kysymyksiä, joista Lakimiesliitto vastasi ilmiökokonaisuuden "Sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö ja oikeusvaltiokehitys" osalta kahteen (kysymykset 3 ja 4).

3. Minkälaisia perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä/teemoja tulisi käsitellä tämän ilmiökokonaisuuden alla?

Oikeuden saatavuus (access to justice) ja tuomioistuinten riippumattomuus.

4. Minkälaisia konkreettisia kehittämistoimia tämän ilmiökokonaisuuden tulisi mielestänne sisältää? Ehdotukset konkreettisista toimista pyydetään esittämään perusteluineen.

Suomessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota oikeudenkäyntien kestoon ja niiden kustannuksiin, jotka ovat keskeisiä mitattavissa olevia keinoja tarkastella oikeusvaltion tilaa. Näiden lisäksi tulisi kiinnittää huomiota myös tuomioistuinverkoston ja oikeuspalvelujen alueelliseen saatavuuteen sekä oikeusavun ja oikeusturvavakuutusten kattavuuteen.