(30.8.2019) Lausunto oikeusministeriölle Rikosseuramuslaitoksen ja poliisin yhteistyöstä vankeusaikaisen rikollisuuden estämisessä ja laitosturvallisuuden ylläpitämisessä

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:

Lakimiesliiton mielestä perusteet mietinnössä esitetyille kehitystoimenpiteille ja säännösmuutoksille ovat olemassa, huomioiden esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden roolin kasvu, ilmi tulleet rikollisliigat ja muu radikalisoituminen vankiloissa. Yleisesti ottaen tilanteet vankiloiden sisällä ovat koventuneet ja osa vankiloissa olevista vangeista on entistä valmiimpia aiempaa raaempiin ja törkeämpiin rikoksiin. Lakimiesliitto yhtyy Vankilavirkailijain Liiton esiin tuomiin huoliin henkilökunnan turvallisuudesta ja heidän itseensä ja perheenjäseniinsä kohdistuvasta uhkailusta. Tällaisissa tapauksissa on usein kyse tiettyjen vankien pyrkimyksestä ottaa valtaa vankilaympäristön sisällä.

Lainsäädännöllinen perusta Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin sekä muiden esitutkintaviranomaisten välisen yhteistyön järjestämiseksi vankeusaikaisten rikosten estämiseksi on erityisten poliisivaltuuksien lakkaamisen jälkeen vuodesta 2017 lähtien osoittautunut riittämättömäksi. Myös yhteistyön tarve on osoittautunut vankiloiden ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta välttämättömäksi.

Oman lisänsä tuo se, että tutkintavankien osuus esitutkintavaiheen alussa on lisääntynyt vankiloissa huomattavasti tutkintavankeuslain muutoksen myötä, kun seitsemän vuorokauden jälkeen tutkintavangit on pääsääntöisesti siirrettävä poliisivankilasta vankilaan. Tutkintavangeilla on vankeusvankeihin verrattuna tiiviimpiä, vielä meneillään olevia kytköksiä rikollismaailmaan. 

Koska sääntely tietojen vaihdon ja yhteistyöhön osallistumisesta on toistaiseksi puuttunut laista, on perustuslain oikeusvaltioperiaatteesta johtuen syytä säätää asiasta lailla mietinnössä esitetyillä perusteilla. Vapautensa menettäneiden valvontaa koskevien säännösten tulee olla tarkkarajaisesti määritettyjä, perusoikeudet huomioon ottaen.