(31.3.2017) Lausunto oikeusministeriölle oikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdoista

Oikeusministeriö Lausuntopyyntö 20.02.2017 OM 16/41/2016

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry (jäljempänä Lakimiesliitto) lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Korkokatto

Korkokatto on syytä laajentaa koskemaan myös suurempia luottoja:

Samaa mieltä / Eri mieltä / En ota kantaa

Korkokatto on syytä asettaa suuremmissa luotoissa nykyistä korkokattotasoa alemmalle tasolle:

Samaa mieltä / Eri mieltä / En ota kantaa

Muut huomionne korkokaton laajentamista koskevasta ehdotuksesta ja sen vaikutuksista:

Muuna kuin korkona perittäviä luottokustannuksia koskevan sääntelyn tiukentaminen

Lakimiesliitto pitää sääntelyn tiukentamista yleisesti ottaen hyvin perusteltuna. Tiukentaminen estäisi sääntelyn kiertämistä, yksinkertaistaisi selvästi luottoehtoja ja siten myös kuluttajalle suunnattuja sopimuksia.

Korkokattosäännöksen rikkominen

Esitetty punitatiivinen elementti on vieras suomalaisen oikeusjärjestyksen kannalta. Esitys vaatisi tältä osin huomattavasti laajempaa ja perusteellisempaa valmistelua. Lakimiesliitto ei kannata ehdotusta. Kuluttaja-asiamiehen laajennetulla toimivallalla voitaisiin puuttua niihin toimijoihin, jotka eivät noudattaisi korkokattosäännöksiä. 

Vertaislainasaatavien viivästysseuraamukset ja perintäkulut

Kannatan ehdotusta. / Vastustan ehdotusta. / En ota kantaa.

Muita mahdollisia huomioita ehdotuksesta / vertaislainoja koskevasta sääntelystä yleisesti:

Vertaislainoja ei ole syytä kohdella eri tavalla kuin muita luottoja. Jos uudistus toteutetaan ilman vertaislainoja koskevaa sääntelyä, siirtyvät ongelmat niiden piiriin.

Kuluttaja-asiamiehen toimivaltuudet kuluttajaluottoja koskevissa asioissa

Kannatan ehdotusta. / Vastustan ehdotusta. / En ota kantaa.

Muut huomionne asiasta:

Kuluttajia koskevien summaaristen asioiden käsittely tuomioistuimessa

Sopimusehtodirektiivi tulee sovellettavaksi kaikissa kuluttajaluottoa koskevissa asioissa, joissa näin ollen viran puolesta on tutkittava sopimusehdot. Siksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten edellä käsitelty sopimusehtoja koskeva sääntely pystytään toteuttamaan niin suoraviivaisesti, että kansallista lakia noudattaen sopimusehdot ovat direktiivin tarkoittamalla tavalla olennaisten sopimusehtojen osalta selvät.

Kulutusluottojen osalta olisi lisäksi säädettävä selvä määräys siitä, miten sopimus on kulutusluottodirektiivin mukaan pysyvästi toimitettava asiakkaalle.

Edellä lausuttujen edellytysten täyttyessä ei olisi tarvetta muuttaa summaarisen haastehakemuksen sisällölle asetettuja vaatimuksia. On myös huomattava, että vireillä olevassa summaaristen asioiden uudistuksessa ammattimaisesti perintätoimintaa harjoittaville toimijoille on tulossa velvollisuus laittaa asiat vireille sähköisesti. Tämä ei ole mahdollista, jos näin suuressa asiaryhmässä kuin kulutusluotot haastehakemuksen osalta tulee velvoitteeksi esimerkiksi liittää sopimusehdot haastehakemuksen oheen niiden selvyyden arvioimista varten.

Itse kulutusluottoja koskevan substanssisääntelyn on oltava niin selvää, ettei haastehakemusten rakenteeseen tarvitse puuttua. Erityisesti kun nyt ollaan toisessa uudistuksessa siirtymässä entistä enemmän sähköiseen vaatimusten esittämiseen. Tässä yhteydessä "tarkempi" vaatimusten esittäminen lähinnä viitannee sopimusehtojen arviointiin ja siten sopimusten toimittamiseen käräjäoikeudelle, joka itsessään aiheuttaa sähköisen menettelyn vesittymisen. 

Muut huomiot

Mahdolliset huomionne muista arviomuistiossa esille tuoduista kysymyksistä / pikaluotoista yleisemmin

Lakimiesliitto katsoo, että ongelman laajuuden ja parhaiden ratkaisuvaihtoehtojen arvoimiseksi tulisi jo arviomuistiossa kuvata nykytilaa ja siitä seuraavia ongelmia tarkemmalla tasolla. Viimeistään jatkovalmistelussa tulee tehdä kattava vaikutusarviointi ja vertailu muiden maiden lainsäädäntöön.

 Tärkeää tässä yhteydessä on myös pitää kiinni tavoitteesta harmonisoida kuluttajaluottoja koskeva kansallinen sääntely eu-direktiivien ja olemassa olevan oikeuskäytännön kanssa riittävän yksiselitteisellä tavalla.