(31.8.2018) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain, sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n ja pakkokeinolain muuttamisesta.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain, sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n ja pakkokeinolain muuttamisesta.

Lakimiesliitto toteaa, että esityksessä ehdotetut muutokset ovat kannatettavia ja perusteltuja.

Rikosseuraamuslaitokselle esitetty toimivallan laajennus miehittämättömien kulkuneuvojen kulkuun puuttumisen osalta on perusteltu. On selvää, että rikosseuraamuslaitoksella tulee olla riittävä toimivalta puuttua vankilaturvallisuutta vaarantavaan miehittämättömien kulkuneuvojen toimintaan vankila-alueella. Vastaavasti myös Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehillä tulee olla toimivalta käyttää sylkemisen estämiseen tarkoitettua huppua tai sidettä, joiden käytön edellytykset olisivat samat kuin voimassa olevan lain mukaiset sitomisen edellytykset.

Esityksen mukaan alle 18 -vuotiaille tuomittuja sakkorangaistuksia ei voitaisi enää lainkaan muuntaa vankeudeksi. Lakimiesliitto toteaa, että ehdotus parantaa alle 18 -vuotiaiden lasten rikosoikeudellista asemaa ja se noudattaa lapsidirektiivin EU 2016/800 tavoitteita.

Pakkokeinolain tutkinta-arestia ja tehostettua matkustuskieltoa koskevat muutokset tulevat voimaan 1.1.2019. Nyt kysymyksessä olevalla esityksellä muutetaan siten lakia, joka ei vielä ole voimassa. Ehdotuksen perusteluista ilmenee muutostarpeen johtuvan siitä, että lain voimaantulon valmistelussa on havaittu erilaisia täydennystarpeita. Lakimiesliitto toteaa olevan hyvä, että havaitut puutteellisuudet kyetään korjaamaan ennen mainitun pakkokeinolain tutkinta-arestia ja tehostettua matkustuskieltoa koskevien lainkohtien voimaantuloa. Toisaalta lakimiesliitto kiinnittää huomiota siihen, että lainvalmistelussa tulisi kiinnittää enenevissä määrin riittävästi huomiota käytännön soveltamistilanteisiin, jolloin mahdolliset nopeat muutostarpeet heti lain hyväksynnän tai voimaantulon jälkeen vähenisivät. Vastaavasti lainvalmistelussa tulisi kiinnittää riittävästi huomiota säännösten tarpeellisuuteen sekä niiden täsmällisyyteen ja selkeyteen. 

Nyt kysymyksessä olevien lakiehdotusten osalta Lakimiesliitto kiinnittää huomiota siihen, onko pakkokeinolain 2 luvun 12 k §, jonka mukaan tutkinta-arestia pakoileva voitaisiin etsintäkuuluttaa, tarpeellinen. Ensinnäkin jo tutkinta-arestiin määrääminen edellyttää suostumusta ja sitoutumista arestin ehtoihin (PKL 2:12 a §). Toiseksi tutkinta-arestia pakeneva tai arestin ehtoja törkeästi rikkova vastaaja saadaan pidättää ja vangita sekä panna vankeusrangaistus täytäntöön, jos se on tullut lainvoimaiseksi. Kun jo lähtökohtaisesti tutkinta-arestin toimeenpanoa pakoilevan voidaan tulkita rikkovan törkeästi arestin ehtoja, säännöksen tarpeellisuus voidaan kyseenalaistaa. Vastaaja tulee kyllä etsintäkuuluttaa, mutta vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten, ei tutkinta-arestia varten.

Myös tutkinta-arestiin määrätyn yleisistä velvollisuuksista (12 g §) lausuttua ”ottamaan viipymättä yhteyttä…” täsmällisyyskäsitys on käytännössä tulkintaongelmia aiheuttava. Ainakin lainkohdan perusteluissa tulisi määritellä tarkemmin, mitä aikamääreellä ”viipymättä” käytännössä tarkoitetaan.