(4.12.2020) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen

Avioliiton kumoaminen

Lakimiesliitto kannattaa esitysluonnoksessa ehdotettua sääntelyä avioliiton kumoamisesta pakottamalla solmittujen avioliittojen osalta. Esitysluonnoksen mukaan kumoamista voisi hakea avioliittoon pakotettu omasta hakemuksestaan, mikä on hyvä lähtökohta menettelylle. Kuitenkin käytännössä voi olla tilanteita, jossa avioliittoon pakotettu ei kykene esimerkiksi fyysisen väkivallan uhan tai henkisen painostamisen takia itse jättämään hakemusta viiden vuoden säädetyssä määräajassa. Tällaisia tilanteita varten tulee mahdollistaa myös poikkeustapauksissa aiemmassa arviomuistiossa (VN/12734/2019) esitetyn mukaisesti, että syyttäjä voisi viran puolesta tehdä hakemuksen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseksi. Tähän vaihtoehtoon tulee kuitenkin avioliiton siviilioikeudellisen luonteen vuoksi suhtautua äärimmäisen pidättyvästi. Muilta osin esitysluonnoksessa on otettu hyvin huomioon oikeusturvanäkökulmat avioliiton molempien osapuolten osalta.

Ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustaminen

Lakimiesliitto kannattaa esitettyä sääntelyä ulkomailla alaikäisenä sovitun avioliiton tunnustamisesta. Lakimiesliitolla ei ole tältä osin lisättävää 2.3.2020 antamaansa lausuntoon.

Muut huomiot

Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä sekä hyvin ja huolella valmistellusta esitysluonnoksesta.