(4.3.2021) Lausunto oikeusministeriölle maksuvälinepetosdirektiivin täytäntöönpanosta

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä. Lakimiesliitto kannattaa mietinnössä esitettyjä muutosehdotuksia maksuvälinepetosdirektiivin implementoimiseksi kansalliseen lainsäädäntöön ja rikoslain 37 lukuun. Lakimiesliitolla ei ole erityistä lausuttavaa itse esityksen sisällöstä.