(4.9.2017) Lausunto oikeusministeriölle oikeusprosessien keventämisestä

1. Yleistä

Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta?

Lakimiesliitto suhtautuu myönteisesti työryhmän ehdotukseen. Työryhmän ehdotukset ovat pääasiallisesti kannatettavia, mutta niillä saavutettavat tehokkuushyödyt eivät ole suuria. Ehdotuksella syntyvät tehokkuushyödyt ovat käytettävä täysmääräisesti oikeusturvan parantamiseen.

Lakimiesliitto katsoo, että oikeuslaitoksen ja oikeusprosessien kokonaisvaltainen kehittäminen vaatii tuomioistuinviraston perustamista.

 

2. Kokoonpanosäännökset

a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lakimiesliitto pitää mahdollisuutta kahden tuomarin kokoonpanoon hyvänä asiana ja katsoo, että kahden tuomarin kokoonpanoon pitäisi olla joustavat mahdollisuudet. Intressiltään pieni asia voi sisältää vaikeita oikeudellisia ongelmia ja siksi onkin tärkeää, että valmistelusta vastaavalla tuomarilla on mahdollisuus tarpeen vaatiessa saada toinen tuomari avukseen/kokoonpanoon. Valmistelusta vastaava tuomari pystyy parhaiten arvioimaan, milloin asiassa on tarvetta vahvistaa kokoonpanoa toisella tuomarilla. Käräjäoikeudella tulee olla myös riittävät resurssit kolmen tuomarin kokoonpanoihin.

 

b) Lausuntonne hovioikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Ei lausuttavaa.

c) Lausuntonne korkeimman oikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Ei lausuttavaa.

 

3. Kirjallinen menettely

Lausuntonne kirjallista menettelyä koskevista muutosehdotuksista

Lakimiesliitto kannattaa esitettyjä muutosehdotuksia.

4. Yhden kosketuksen periaate

Lausuntonne paikallapysymisvelvollisuutta haasteen tiedoksiantamista varten koskevasta ehdotuksesta (ETL 10:2a)

Lakimiesliitto kannattaa yhden kosketuksen periaatetta.

5. Syytetyn velvollisuus osallistua henkilökohtaisesti oikeudenkäyntiin

Lausuntonne syytetyn läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevista muutosehdotuksista (ROL 8 luku ja OK 26:20)

Lakimiesliitto kannattaa mietinnön tavoitetta lisätä syytetyn poissaolokäsittelyjä käräjäoikeudessa (ROL 8 luku). Näin tulisi kuitenkin menetellä myös hovioikeudessa, kun syytetty on valittajana. Sen vuoksi mietinnössä ehdotettu OK 26:20 § ei yksinään ole oikea eikä riittävä muutos, koska se asettaa syytetylle sakon uhkaisen läsnäolovelvollisuuden nykytilan mukaisen läsnäolo-oikeuden asemesta. Liitteenä olevasta muistiosta ilmenee liiton yksityiskohtaisesti perusteltu ehdotus, miten tämä sääntelytavoite tulisi toteuttaa mietinnössä ehdotettua johdonmukaisemmin niin käräjä- kuin hovioikeudessa.

6. Videoyhteyden käyttö

Lausuntonne videoyhteyden käyttöä koskevista muutosehdotuksista

Lakimiesliitto pitää muutosehdotuksia kannatettavina. Videoyhteyksien käyttöä laajennettaessa tulee kuitenkin muistaa, että yhteyksien käyttö edellyttää investointeja videolaitteistoon sekä henkilökuntaa, joka pystyy huolehtimaan tekniikan toimivuudesta ja istuntorauhasta.

 

8. Muuta

Onko teillä muuta lausuttavaa työryhmän ehdotukseen liittyen?