(4.9.2020) Lausunto oikeusministeriölle hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä. Lausunto koskee arviomuistiossa esitettyjä asioita yleisellä tasolla, eikä Lakimiesliitto koe tarpeelliseksi ottaa kantaa yksityiskohtaisesti lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin.

Lakimiesliitto kannattaa automaattisen päätöksenteon yleislainsäädännön jatkokehittämistä ja sen kiireellistä säätämistä. Yleislainsäädäntö on tarpeen sekä kansalaisten perusoikeuksien toteutumiseksi ja julkisen hallinnon ohjaamiseksi. Lainsäädäntö edistäisi samalla myös automaattisten toimintamallien kehittämistä.

Hallintoautomaation yleistyessä on tärkeää, että toiminnalle on selkeät, lainsäädännöllä vahvistetut perusteet. Automaattisessa päätöksenteossa nousevat esiin vastuukysymykset: kuka vastaa tehdystä hallintopäätöksestä, kun ratkaisun takana ei ole ihminen vaan kone.

Automaattisessa päätöksentekoa koskevassa yleislainsäädännössä tulee kiinnittää erityistä huomiota hyvää hallintoa ja hallintotapaa koskeviin periaatteisiin, asiakkaan oikeuksiin ja oikeusturvaan sekä virkavastuukysymyksiin - erityisesti siihen, miten nämä kysymykset toteutetaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Jatkovalmistelussa tulisi ottaa selkeästi kantaa siihen, mihin julkisoikeudellisiin toimintoihin automaattinen päätöksenteko soveltuu ja mihin ei. Edellä kerrottu kannanotto määrittää myös sen, kuinka yksityiskohtainen lainsäädäntö ylipäätänsä on tarpeen.