(5.6.2013) Lausunto valtakunnansyyttäjävirastolle syyttäjien erikoistumisesta

Lausunto: Syyttäjien erikoistumistyöryhmän mietintö (dnro 22/34/12)

Lakimiesliitto ei katso nykyisen erikoistumisjärjestelmän olevan yhtä ongelmallinen kuin mitä mietinnössä on esitetty. Syyttäjälaitoksen suosimaan erikoistumiseen suhtaudutaan kuitenkin positiivisesti, edellyttäen että järjestelmä ei muodostu esteeksi asiantuntevien työntekijöiden rekrytoimiselle ulkopuolelta.

Mikäli erikoistumisjärjestelmässä sidotaan nykyistä enemmän resursseja yleisten asioiden hoitamiseen, on tärkeää huolehtia siitä, että riittäviä henkilöstöresursseja jätetään juttumassan tekemiselle. Syyttäjälaitoksen ollessa jo nykyisellään aliresursoitu ei tule luoda järjestelmiä, jotka vievät tilannetta huonompaan suuntaan, ellei samalla olla valmiita panostamaan henkilöstön määrään.

Lakimiesliitto ei näe esitetylle erikoistumisalueiden alajaottelulle tarvetta. Lakimiesliitto yhtyy tältä osin mietinnön liitteenä olevaan erikoistumistyöryhmän jäsenen kihlakunnansyyttäjä Krista Soukolan eriävään mielipiteeseen. Nykyisessä erikoistumisjaottelussa ei ole havaittu suurempia ongelmia.

Työryhmä on mietinnössään pohtinut erikoistuvien syyttäjien ja erikoissyyttäjien sijoittumista. Lakimiesliitto ei näe tarkoituksenmukaiseksi erikoissyyttäjien sijoittamista valtakunnansyyttäjävirastoon, sillä esitutkintayhteistyö tehdään paikallisella tasolla. Esitetyistä vaihtoehdoista erikoissyyttäjien sijoittaminen paikallisvirastoihin lienee siten tarkoituksenmukaisinta. Pohdittaessa erikoissyyttäjien sijoittumista tulee huomiota jälleen kiinnittää resursseihin. Erikoissyyttäjien sijoittuminen ei saa viedä resursseja käytännön syyttäjän töiltä, joita hoidetaan esitutkinnan lailla paikallisvirastoissa.

Lisäksi Lakimiesliitto huomauttaa syyttäjien riippumattomuuden edellyttävän tehtävien pysyvyyttä. Kun erikoissyyttäjyys perustuu määräaikaisuuteen tai toistaiseksi annettavaan tehtävämääräykseen eikä vakinaiseen virkaan, voi tämä vaarantaa itsenäisen ja riippumattoman syyteharkinnan.

Helsingissä 5.6.2013

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja 

Ladattavat tiedostot: