(7.3.2014) Lausunto sisäasianministeriölle Poliisiin kohdistuva sisäinen laillisuusvalvonta -raportista

Poliisiin kohdistuva laillisuusvalvonta

Poliisin toiminnan tehokkuus, laillisuus ja oikeudellisesti korkea laatu ovat erittäin tärkeitä
oikeusvaltion takeita. Tämän vuoksi oikeustieteellisen koulutuksen määrän ja laadun on oltava
poliisin tutkintokoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa vähintään nykyisellä tasolla. On tärkeää,
että koulutuksesta vastaavat ja opetusta antavat oikeustieteellisen yliopistokoulutuksen saaneet
lakimiehet.

Lakimiesliitto pitää erityisen tärkeänä, että poliisissa on hyvin ja tehokkaasti järjestetty sisäinen
laillisuusvalvonta. Sen edellytyksenä on, että poliisin kaikissa yksiköissä on riittävästi
oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneita lakimiehiä. Sisäisen laillisuusvalvonnan
toimintatavan pitäisi olla mahdollisimman reaaliaikaista ja mahdollisia virheitä tai niiden
vaikutuksia ennalta estävää. Laillisuusvalvonnan reaaliaikaisuus voidaan saavuttaa useilla sisäisiä
toimintatapoja koskevilla uudistuksilla esimerkiksi siten, että poliisissa jo kerran ratkaistua
tutkintapyyntöä koskeva uusi tutkintapyyntö tai tutkinnan päättämistä koskevan päätöksen
arvostelu annetaan säännönmukaisesti ao. poliisilaitoksen oikeusyksikön ratkaistavaksi.
Poliisin sisäisen laillisuusvalvonnan on kyettävä myös paljastamaan tarkastustoiminnalla ja muuten
mahdollisia virheellisiä tai oikeudellisesti kritiikille alttiita menettelyjä sekä reagoimaan hallinnon
ulkopuolelta tulevaan erilaiseen arvosteluun, mm. kanteluihin.

Lakimiesliitto pitää tämän vuoksi tärkeänä, että poliisilaitoksiin Pora III -uudistuksen yhteydessä
perustetuissa oikeusyksiköissä on myös riittävästi lakimieskoulutuksen saaneita mm. sen vuoksi,
että laillisuusvalvonta olisi uskottavaa ja ansaitsee luottamusta. Laillisuusvalvonta on poliisissa tällä
hetkellä alimittaisesti resursoitua ja asiaan tulee kiinnittää huomiota toimintaa edelleen
kehitettäessä. Viraston päällikön alaisena suoraan toimiva oikeusyksikkö tulisi perustaa kaikkiin
niihinkin yksiköihin, joissa sitä ei nyt ole, etenkin Keskusrikospoliisiin. Erityisen tärkeää on myös,
että koko hallintoon kohdistuvaa laillisuusvalvontaa Poliisihallituksessa suorittavalla yksiköllä on
riittävät voimavarat ja muut toimintaedellytykset.

Parhaan tuloksen saamiseksi mahdollinen laintasoinen sääntely poliisin laillisuusvalvontaa koskien
tulisi tehdä huomioon ottaen oikeusyksiköistä saatu kokemus. Näin käytännössä kertynyttä
kokemusta voidaan käyttää hyväksi lainsäädäntötyössä. Sisäisen laillisuusvalvonnan
toimivaltuuksista etenkin salassapitosäännösten ja valvonnassa saadun tiedon hyödyntämisen
osalta tulisi säätää lailla. ausunto

Virkamiehiin kohdistuva laillisuusvalvonta

Lakimiesliitto katsoo, että lähtökohtaisesti poliisin palveluksessa olevien virkamiesten ei pitäisi olla
eri asemassa laillisuusvalvonnan kohteena kuin muidenkaan virkamiesten. Asiassa on kuitenkin
virkamiehen oikeusturvan kannalta varsinkin poliisissa monia ongelmallisia kohtia, joista tulisi
säätää lailla, esimerkiksi liittyen vastaamisvelvollisuuteen, itsekriminointisuojaan,
salassapitovelvollisuuteen ja vaikenemisoikeuteen sekä tietojen hyödyntämiseen selvityksiä
annettaessa.

Helsingissä 7.3.2014

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja

Lausunto PDF-muodossa