(7.5.2021) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vanhemmuuslaiksi

Suomen Lakimiesliitto kannattaa äitiys- ja isyyslakien yhdistämistä yhdeksi vanhemmuuslaiksi.

Ehdotettu laki edistää yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Äitiyttä ja isyyttä ei ole tarpeen käsitellä eri laeissa, joten niiden yhdistäminen yhdeksi laiksi on perusteltua. Esitys helpottaa myös tiettyjen erityistilanteiden huomioimista lakiteknisesti ja yhdenmukaistaa käytäntöjä esimerkiksi äitiyden ja isyyden selvittämiseen liittyvissä tilanteissa. Äitiyden vahvistamiseen on nykyisessä lainsäädännössä liittynyt lakiteknisiä haasteita, ja lakiesitys parantaisi tilannetta suhteessa nykyiseen lainsäädäntöön.

Lakiesityksen myötä mahdollistetaan kahden äidin tai kahden isän vahvistaminen lapselle, mikä parantaa lapsen juridista asemaa tilanteissa, joissa lapsen tosiasialliset vanhemmat ovat samaa sukupuolta.

Hedelmöityshoitosuostumusasiakirjalle annetaan lakiesityksessä juridisesti suuri merkitys. Laissa esitetään, että hedelmöityshoitosuostumusasiakirjan perusteella edesmennyt henkilö voidaan vahvistaa lapsen vanhemmaksi. Hedelmöityshoitosuostumuksesta säännellään hedelmöityshoidoista annetun lain 10 §:ssä. Hedelmöityshoitosuostumuksen juridinen merkitys tulee esityksen myötä vahvistumaan, minkä vuoksi suostumuksen antamisen muotomääräyksiä on tarkistettava. Asiakirjalle annettavan painoarvon vuoksi tulisi selvittää vaatimusta tarkemmille muotomääräyksille, asiakirjan arkistoinnille, sekä suostumuksen peruuttamisen muotomääräyksille.