(7.5.2021) Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmasta

Lakimiesliitto otti kantaa seuraaviin tavoitteisiin:

Tavoite 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee korkeakoulutuksen saavutettavuutta koskevat säännökset yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin.

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysin

Korkeakoulutuksen saavutettavuuden parantaminen on itsessään kannatettava tavoite, mutta sen kirjaaminen lainsäädäntöön korkeakouluja velvoittavana tehtävänä ei ole siihen oikea väline.

 

Tavoite 2. Korkeakoulut laativat omat saavutettavuussuunnitelmansa

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysin

Korkeakoulujen autonomian näkökulmasta on tärkeää, että korkeakoulu voi laatia suunnitelmansa saavutettavuuden lisäämiseksi omista lähtökohdistaan. Aikataulun puolesta tulee ehdottomasti kuulla erityisesti korkeakouluja itseään, onko tavoite vuoden 2022 lopussa realistinen.

 

Tavoite 3. Opetus- ja kulttuuriministeriö kytkee korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelmat osaksi korkeakoulujen tulosohjausta ja laadun arviointia

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysin

Asiaan on syytä palata vasta rahoitusmallin päivittämisen yhteydessä. Saavutettavuussuunnitelmien muuttaminen mitattaviksi indikaattoreiksi ei ole helppo tehtävä.

 

Tavoite 4. Opetus- ja kulttuuriministeriö tuottaa korkeakouluopiskelijoiden taustoista yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa korkeakoulutuksen ja korkeakoulun saavutettavuutta koskevan tietopohjan vahvistamiseksi opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen tietokantaan indikaattorit, jotka mahdollistavat saavutettavuuden edistymisen säännöllisen seurannan.

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysin

Kun tavoite saavutettavuuden lisäämiseksi on asetettu, tulee sitä myös seurata. Vipunen toimii tässä hyvänä työkaluna.

 

Tavoite 5. Opetus- ja kulttuuriministeriö perustaa korkeakoulutuksen saavutettavuusfoorumin korkeakoulutuksen saavutettavuuden edistämiseksi ja jatkuvan, yhteistyössä tapahtuvan kehittämisen mahdollistamiseksi. Foorumi toimii tutkijoiden ja muiden keskeisten toimijoiden kohtauspaikkana ja alustana tutkimustulosten, kokemuksien ja hyvien käytäntöjen keskinäiselle jakamiselle. Foorumi laatii korkeakoulutuksen saavutettavuuden kansallisen toimenpideohjelman ja tukee korkeakouluja niiden saavutettavuussuunnitelmatyössä.

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysin

On erityisen tärkeää, että perustettavassa foorumissa on kattavasti edustettuina myös korkeakoulujen ulkopuolisia sidosryhmiä, kuten työelämän asiantuntijoita.

 

Tavoite 6. Koulutus- ja osaamistasoa nostetaan

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysin

Tavoite 6 on kirjauksena epäonnistunut, sillä se sisältää aivan liian monta osaelementtiä ollakseen kokonaisuutena kannatettava. Osaamistason nostaminen itsessään on kannatettava tavoite, mutta kattavan yleistavoitteen alle sisään leivotut osatavoitteet kaipaavat selkeyttämistä. Kunkin osatavoitteen tulisi olla omana tavoitteenaan, ei geneerisesti yhden otsikon alle ahdettuna.

On tärkeää, että lisäaloituspaikkoja suunnataan ensisijaisesti niille aloille, joilla on aitoa, ennustettavissa olevaa tarvetta työmarkkinoilla. Aloituspaikkojen lisäksi tulee kiinnittää huomiota läpäisyasteeseen kaikilla aloilla. Opiskelupaikan saavutettavuuden lisäksi myös tutkinnon saavutettavuuteen tulee kiinnittää huomiota.

Korkeakoulutuksen ylisukupolvisen periytyvyyden ongelmaan ei voida puuttua vain koulutusmääriä lisäämällä, vaan avainasemassa ovat valintamenettelyt, joiden tulisi olla mahdollisimman tasapuoliset ja saavutettavissa olevat. Aloituspaikkoja kohdentamalla ei lisätä perhetaustoiltaan erilaisten opiskelijoiden määrää, vaan diversiteetin tulee olla jo opiskeluihin hakeutumisvaiheessa laajempi. Tavoite ei täyty, jos esimerkiksi lääketieteeseen valikoituu vain nykyistä suurempi määrä lääkäriperheistä tulevia opiskelijoita.

Oppimisen laadun jatkuvaan kehittämiseen panostaminen on kannatettava tavoite, ja geneeristen taitojen opetusta tulee määrätietoisesti integroida osaksi muuta opetusta. Myös koulutuksen kehittäminen molempien kansalliskielten osalta on ehdottomasti kannatettavaa, ja sen tulisikin olla selkeästi omana tavoitteenaan.

 

Tavoite 7. Korkeakoulujen toimintamalleja ja -rakenteita uudistetaan.

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysin

Korkeakoulujen digivision mukainen yhtenäinen digitaalinen palveluympäristö on kannatettava tavoite. Koulutusvastuiden säätelyn tulee jatkossakin tapahtua OKM:n ja korkeakoulujen välisissä neuvotteluissa, huomioiden niin alueelliset kuin valtakunnalliset roolit ja tarpeet, sekä korkeakoulujen autonomiaa kunnioittaen.

 

Tavoite 9. Uudistetaan korkeakoulujen ja oppilaitosten nykyistä työikäisille kohdennettavaa koulutustarjontaa työelämän ja korkeakoulujen välisenä yhteistyönä.

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin                                                               
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysi

Korkeakoulujen ja työelämän välisessä yhteistyössä on paljon potentiaalia jatkuvan oppimisen palveluiden saralla. Näitä palveluita tulee voida kehittää myös korkeakoulujen omista lähtökohdista, ei ainoastaan yritysyhteistyönä. Korkeakouluille tulee turvata riittävät resurssit tavoitteen toteuttamiseksi.

 

Tavoite 10. Luodaan uusia, joustavia, lyhytkestoisia, räätälöityjä ja työelämän tarpeisiin vastaavia koulutuspalveluita.

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin                                                             
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysi

Tavoite on kannatettava, mutta vaatii riittävät resurssit.

 

Tavoite 15. Opiskelijat ja henkilöstö osallistuvat korkeakoulun toiminnan ja saavutettavuuden suunnitteluun ja kehittämiseen

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin                                                             
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysi

Koko korkeakouluyhteisön osallistaminen strategisen ja operatiivisen tason suunnitteluun ja kehittämiseen luo omistajuutta ja sitouttaa toiminnan kehittämiseen. 

 

Tavoite 16. Korkeakoulu edistää hyvinvointia ja avointa vuorovaikutusta: korkeakoulu on syrjinnästä, häirinnästä ja rasismista vapaa opiskelu- ja työpaikka

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin                                                             
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysi

Minkäänlainen epäasiallinen käytös ei kuulu korkeakouluihin. Opiskelijajärjestöjen lisäksi myös korkeakoulujen työntekijöitä edustavilla järjestöillä on osaamista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä, jota korkeakoulut voivat hyödyntää.

 

Tavoite 17. Opetus- ja toteutussuunnitelmissa otetaan huomioon opetuksen ja oppimisen saavutettavuus

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin                                                             
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysi

Saavutettavuus ei koske vain opiskelemaan pääsyä, vaan myös opintojen läpäisyä. On tärkeää, että saavutettavuuskysymyksiin kiinnitetään huomiota koko opintopolun pituudelta. Opiskelijapalaute tulee ottaa huomioon suunnitelmia tehtäessä.

 

Tavoite 18. Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS) ja opiskelijoita tuetaan opiskelussa

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin                                                             
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysi

Korkeakouluilla tulee olla riittävät resurssit yksilölliseen opintojen ohjaukseen läpäisyasteen parantamiseksi. Matalan kynnyksen tukipalveluihin, esimerkiksi sähköisten neuvonta- ja ohjauspalveluiden rakentamiseen ja ylläpitoon tulee osoittaa riittävät resurssit.

 

Tavoite 19. Opetus- ja ohjaushenkilöstö osaa ottaa huomioon opiskelijoiden moninaisuuden ohjauksessa, opetuksessa ja osallisuuden tukemisessa

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin                                                             
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysi

Tavoite on kannatettava, mutta vaatii riittävät resurssit.

 

Tavoite 20. Opiskelija saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen, yksilöllisiä järjestelyjä ja hyvinvointia tukevia palveluita kaikissa opintojen vaiheissa.

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin                                                             
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysi

Tavoite on itsessään kannatettava ja tavoiteltava, mutta huomioon on otettava myös resurssikysymykset. Esimerkiksi opintopsykologien määrää tulisi lisätä merkittävästi korkeakouluissa. Erilaisten oppijoiden huomioimisen tulisi kuulua normaaliin pedagogiseen työkalupakkiin.

 

Tavoite 21. Opiskelijan oikeus yksilöllisiin opiskelujärjestelyihin ja laadukkaaseen opetukseen toteutetaan

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin                                                             
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysi

Korkeakouluilla tulisi olla selkeät sisäiset ohjeistukset ja käytössään riittävät resurssit yksilöllisten opiskelujärjestelyiden toteuttamiseen, ja niiden käytön tulee olla johdonmukaista koko korkeakoulun sisällä. Näistä tiedottaminen on tärkeää niin opiskelijoiden kuin opetushenkilöstönkin oikeusturvan kannalta.

 

Tavoite 22. Lisätään tutkimusta erilaisista taustoista tulevien opiskelijoiden korkeakoulutukseen siirtymisestä, opiskelusta ja työllistymisestä. Tutkitun tiedon pohjalta vahvistetaan korkeakoulujen edellytyksiä lisätä erilaisista taustoista tulevien opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien tarvitsemaa ohjausta ja tukea.

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin                                                             
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysi

Saavutettavuuden lisäämisen kannalta on tärkeää, että käytössä on oikeaa ja tuoretta tietoa siitä, miten eri toimenpiteet vaikuttavat koulutuksen saavutettavuuteen. Kaikkia uudistuksia, esim. opiskelijavalintauudistus, tulee arvioida myös saavutettavuuden näkökulmasta.

 

Tavoite 23. Korkeakoulujen opiskelijavalintaa kehitetään saavutettavuuden parantamiseksi

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin                                                             
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysi

Kaikki esitetyt toimenpiteet ovat kannatettavia. Opiskelijavalintauudistuksen vaikutuksia tulisi arvioida kriittisesti ylisukupolvisen periytyvyyden lisäksi myös laajemmin opiskelijakunnan diversiteetin näkökulmasta. Siirtohaun ja avoimen väylän kehittämisessä tulee huomioida niiden vaikutus alakohtaisiin opiskelijamääriin.

 

Tavoite 24. Korkeakoulun opiskelijavalintaa koskevassa viestinnässä otetaan huomioon hakijoiden moninaisuus ja tiedon saavutettavuus

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin                                                             
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysi

Opiskelijavalintaa koskevan viestinnän tulee olla myös tosiasioihin perustuvaa, ei mielikuvamarkkinointia; korkeakoulujen tulee välttää harhaanjohtavaa markkinointia esimerkiksi odotettavista työllistymismahdollisuuksista. Viestinnässä tulee kiinnittää huomiota moninaisuuden edistämiseen siten, että esimerkiksi ammattikoulupohjalta tai maahanmuuttajataustaisesta perheestä tulevat voivat kokea mahdollisuutensa päästä korkeakoulutukseen realistiseksi.

 

Tavoite 25. Hakijoiden yhdenvertaisuus valintaprosessissa turvataan

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin                                                             
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysi

Kaikki esitetyt tavoitteet ovat kannatettavia. Saavutettavuuden lisäämiseksi esimerkiksi valintakoemateriaalin tulisi olla lähtökohtaisesti maksuttomasti kaikkien saatavilla.

 

Tavoite 26. Henkilöstön osaamista arvioidaan ja kehitetään vastaamaan yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista opiskelijavalinnoissa

1. Lausunnonantaja kannattaa tavoitetta täysin                                                             
2. Lausunnonantaja pitää tavoitetta osittain kannatettavana
3. Lausunnonantaja ei vastusta eikä kannata tavoitetta
4. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta osittain
5. Lausunnonantaja vastustaa tavoitetta täysi

 

Lausunnonantajan muita huomioita luonnoksesta

On tärkeää, että korkeakoulutus on saavutettavaa ihmisen omista taustoista riippumatta. Korkeakoulutetun väestön tulisikin ideaalitilanteessa heijastaa koko väestöä niin sosioekonomisen taustan kuin eri vähemmistöjenkin näkökulmasta. Saavutettavuussuunnitelmien laatiminen on keinona hyvä tilanteen parantamiseksi.

Huomiota herättävää on kuitenkin, että luonnoksessa puhutaan useassa kohtaa ”eliitti-” tai ”statusaloista”, esimerkkeinä oikeus- ja lääketieteet. Kieli luo todellisuutta, joten tällainen tarpeeton ”ylentäminen” ei ole omiaan vähentämään aloilla olevaa leimaa, eikä siten parantamaan niiden saavutettavuutta.

Lisäksi on huomioitava, että monet esitetyt tavoitteet tuovat korkeakouluille lisävelvoitteita, jotka tulevat väistämättä vaatimaan myös vastaavasti lisäresursseja.