(7.9.2018) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta esitykseksi eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n, rikoslain 2 a luvun ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta esitykseksi eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n, rikoslain 2 a luvun ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Lakimiesliitto toteaa, että rangaistusjärjestelmän uskottavuuden kannalta on ongelmallista, että toistuvasti samankaltaisiin rikoksiin syyllistävät henkilöt jäävät käytännössä vaille tosiasiallista rangaistusta.  Siten esityksen lähtökohdat ovat ymmärrettäviä ja hyväksyttäviä ja sen tavoitteet sekä keskeiset ehdotukset lähtökohtaisesti kannatettavia. Esitys on kuitenkin myös kritiikille altis.

Esitys on vastoin viime vuosien kehityssuuntaa siitä, että vähäiset ja selvät rikokset siirretään käsiteltäväksi tuomioistuimista pois, jotta tuomioistuimet voisivat keskittää resurssinsa vaativimpien asioiden käsittelyyn. Nyt kysymyksessä olevan uudistuksen tavoite on päinvastainen. On selvää, että esitetyt muutokset tulevat lisäämään tuomioistuinten ja syyttäjien sekä poliisin työmääriä vähäisempien rikosten osalta. Lisäksi ne tulevat pidentämään rikosasioiden kokonaiskäsittelyaikaa. 

Uudistus kohdistuu pääosin heikommassa asemassa oleviin yhteiskunnasta syrjäytyneisiin, päihdeongelmaisiin ja maksukyvyttömiin henkilöihin, jonka vuoksi uudistuksen erityisestävät vaikutukset ovat vähäiset. Siten esityksen tarkoituksenmukaisuus voidaan kyseenalaistaa.

Esityksen kustannusvaikutukset on arvioitu liian alhaisiksi. Sakkomenettelyasioita ei voida rinnastaa pakkokeinoasioihin. Kustannusvaikutuksista puuttuu esimerkiksi kokonaan tiedoksiantoon liittyvät kustannukset sekä asian siirtämisestä kirjallisesta menettelystä poissaolouhkaiseen istuntokäsittelyyn aiheutuvat kustannukset. Uudistus tulisi lisäämään olennaisesti manuaalisesti käsiteltävien muuntokelpoisten sakkorangaistusten määrää. Tästä huolimatta luonnoksessa ei ole arvioitu muutosten vaikutusta sakonmuuntoasioiden käsittelymääriin tuomioistuimessa, eikä siinä ole myöskään otettu kantaa niiden käsittelystä aiheutuviin kustannuksiin. Edellä kerrotut seikat tulisi ottaa asian jatkovalmistelussa huomioon.

Lakimiesliitolla ei ole erityistä lausuttavaa esityksen yksityiskohtaisiin perusteluihin.