(8.3.2013) Lausunto oikeusministeriölle terrorismityöryhmän mietinnöstä

Lausunto terrorismityöryhmän mietinnöstä (OMML 1/2013)

Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi koulutuksen ottaminen terrorismirikoksen tekemistä varten. Esitys on pääosin kannatettava, vaikka näyttökysymykset tulevat varmasti olemaan merkittävässä roolissa, eikä todistelu ole ongelmatonta, kun lainsäädäntöä aletaan soveltaa käytäntöön. 

Lakimiesliitto esittää kuitenkin, että "koulutuksen ottamisen" sijaan lakitekstissä käytettäisiin sanamuotoa ”kouluttautuminen”. Lakimiesliitto katsoo myös, että kouluttautuminen ja koulutuksen antaminen olisi tarkoituksenmukaista säätää rangaistavaksi samassa pykälässä. 

Terrorismin rahoittamisen rangaistavaksi säätämisen osalta Lakimiesliitto katsoo, että ehdotettu sanamuoto ei täytä rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta johtuvaa tunnusmerkistön tarkkarajaisuusvaatimusta. Terrorismin rahoittamisen kohdalla tekijän tietoisuuden tulee olla yksiselitteinen edellytys rangaistavuudelle. Mikäli asiasta säädetään, tulisi säännöksen sanamuodon olla tältä osin seuraava: "Terrorismin rahoituksesta tuomitaan myös se, joka suoraan tai välillisesti antaa tai kerää varoja rahoittaakseen tai tietoisena siitä, että niillä rahoitetaan jotakin 1-4 c §:ssä tarkoitettua rikosta, taikka joka terroristiryhmän luonteesta tietoisena suoraan tai välillisesti antaa tai kerää varoja 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulle terroristiryhmälle. Lakimiesliitto viittaa ehdotetun säännöksen osalta myös mietintöön sisältyvässä eriävässä mielipiteessä esitettyihin seikkoihin.

Helsingissä 8.3.2013

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja

Ladattavat tiedostot: