(8.4.2021) Lausunto oikeusministeriölle sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudistamisesta

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä. Lakimiesliitto kannattaa esitystä, joka on sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti omiaan tehostamaan, nopeuttamaan ja yksinkertaistamaan sellaisten sotilasrikosasioiden tuomioistuinkäsittelyä, joiden ratkaiseminen ei vaadi sotilaallista asiantuntemusta.

Lakimiesliitto kiinnittää huomiota siihen, ettei esitysluonnoksessa ole selvitetty kysymystä kaksoisrangaistavuuden vaatimuksesta luopumisesta myös muiden sotilasrikosten kuin rikoslain 45 luvussa mainittujen rikosten osalta. Lakimiesliitto kannattaa asian pikaista selvittämistä jatkovalmistelussa, jolloin asia voitaisiin käsitellä hallituksen esityksen antamisen yhteydessä.