(8.9.2017) Lausunto oikeusministeriölle tietosuojalaista

2 luku. Käsittelyn oikeusperuste eräissä tapauksissa

Yleiset kommentit käsittelyn lainmukaisuutta koskevasta 3 §:stä.

Henkilötietojen käsittelyn sääntelyn tulee olla kattavaa ja yksityiskohtaista. Esitetty 3 § toistaa tietosuoja-asetuksen tekstiä ja on varsin yleisluontoinen. Mikäli tavoitteena on sallia henkilötietojen käsittely suunnittelu- ja selvitystehtävissä, tulisi tämän ilmetä suoraan lakitekstistä.

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettavan ikärajan tulisi olla:

13 vuotta

Ikärajaa koskevat perustelut

Ikärajaa pohdittaessa on otettava huomioon lapsen oikeudet, erityisesti oikeus osallistua tietoyhteiskuntaan ja toisaalta lastensuojelulliset näkökulmat. Lakimiesliitto katsoo, että mahdollisimman yhdenmukainen ikäraja Euroopan unionin tasolla olisi kannatettavaa tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi.

 

4 luku. Oikeusturva ja seuraamukset

Tulisiko yleisen tietosuoja-asetuksen 83 artiklan mukaisia hallinnollisia sakkoja voida kohdistaa myös viranomaisiin ja julkishallinnon elimiin?

kyllä

Perustelut

Lakimiesliitto katsoo, että hallinnollisen sakon uhka voi tehostaa tietosuojan toteutumista viranomaisissa ja julkishallinnon elimissä. Hallinnollinen sakko ei ole itsestään riittävä keino taata tietosuojan toteutuminen, vaan viranomaisille on osoitettava riittävät resurssit, jotta tietosuojasta voidaan huolehtia asianmukaisella tavalla.

Terminä hallinnollinen sakko johtaa harhaan eikä sovi suomalaiseen oikeudelliseen viitekehykseen. Lakimiesliitto katsoo, että termiä tulee miettiä uudestaan. Esimerkiksi hallinnollinen seuraamusmaksu tai laiminlyöntimaksu olisivat termeinä kuvaavampia ja järjestelmäämme sopivia.

 

Muut mahdolliset kommentit

Muita huomioita työryhmän mietinnöstä ja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Julkisuuslain ja henkilötietolain yhteensovittamista pitäisi kehittää joustavammaksi, siten, että moderneja tietojenkäsittelymuotoja voitaisiin hyödyntää paremmin.