(21.10.2016) Lausunto valtiovarainministeriölle tullin rikostorjunnan salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry (jäljempänä Lakimiesliitto) lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

VM/1140/03.01.01/2016

Yleistä

Lakimiesliitto puoltaa esitettyä asetusluonnosta muulta osin paitsi järjestelmällisen tietolähdetoiminnan rekisteröinnin osalta. Asetusluonnoksen 14-17 §:ssä mainitut tietolähteen rekisteröinnit ja muut tietolähteen käyttöä ja valvontaa koskevat asiat tulisi tullin henkilörekisterin sijasta laittaa henkilötietojen käytöstä poliisitoimessa annetun lain (1181/2013) 2 luvun 2 §:n 3 momentin 9 kohdan mukaisiin poliisiasiaintietojärjestelmän tietolähdetietoihin, koska asian oikeudellisen merkityksellisyyden sekä toiminnan tehokkuus- ja  tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien vuoksi, toiminnan tarpeettomien päällekkäisyyksien estämiseksi ja tietolähteiden turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää, että tietolähdetoiminta on yhteen sovitettu poliisin vastaavan toiminnan kanssa. Lisäksi asetusluonnoksen 18 §:ään tulisi lisätä vielä teksti "yhteistoiminnasta poliisin kanssa vastaa Tullin valvontaosasto".

Rikostorjunnasta tullissa annetun lain (623/2015) 40 §:n 1 momentin mukaan tietolähdetiedot voidaan tallettaa henkilörekisteriin. Lain sanamuoto ei estä, että tämä rekisteri olisi poliisiasiantietojärjestelmä, johon myös tullin tehtävään oikeutetuilla on tarvittaessa pääsy. Lakimiesliitto katsoo, että edellä esitetty muutos tietolähteen rekisteröinnin ja sitä koskevan yhteistoiminnan osalta on tarpeen, koska asiassa voidaan olla huolissa kahden päällekkäisen tietolähderekisterin tuomista ongelmista.

Ladattavat tiedostot: