(24.10.2016) Lausunto oikeusministeriölle Haagin yleissopimuksesta

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry (jäljempänä Lakimiesliitto) lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

1/851/2016

Yleistä

Haagin kansainvälistä yksityisoikeutta koskevan konferenssin puitteissa on kesäkuussa 2016 aloitettu neuvottelut maailmanlaajuisen siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettujen tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan yleissopimuksen tekemiseksi.

Mikäli maailmanlaajuinen yleissopimus tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (”tuomioyleissopimus”) tehtäisiin, tulisi se sovellettavaksi vain suhteessa sellaisiin valtioihin, jotka eivät ole EU:n jäsenvaltioita tai ns. Luganon yleissopimuksen sopimuspuolia. Tällaisia valtioita voisivat olla esimerkiksi Yhdysvallat, Kanada, Kiina ja Japani.

Yleissopimuksen tarkoituksena on lisätä oikeusvarmuutta ja ennakoitavuutta kansainvälisissä suhteissa.

Lakimiesliiton näkemyksen mukaan siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettujen tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevassa yleissopimuksessa tulisi huomioida riittävällä tavalla, että Suomella olisi mahdollisuus kieltäytyä tunnustamasta tuomioita, jotka ovat Suomen oikeusjärjestelmän vastaisia. Kieltäytymisperusteiden tulisi esimerkiksi mahdollistaa kieltäytymisen rangaistusluontoisen vahingonkorvauksen tunnustamisesta.

Ladattavat tiedostot: