(31.10.2016) Lausunto oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämishankkeen arviomuistiosta

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry (jäljempänä Lakimiesliitto) lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

OM 3/31/2016

Yleistä

Lakimiesliitto pitää tärkeänä, että käräjäoikeuksissa oleva nykyinen asiantuntemus hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla verkostoa kehitettäessä. Keskittäminen ei ole kannatettavaa, mikäli uusia asiaryhmiä vastaanottavissa käräjäoikeuksissa ei ole valmiina, eikä sinne saada yhdistymisten kautta, riittävää asiantuntemusta keskitettävien asiaryhmien käsittelyyn.

Lakimiesliitto ei kannata ulosottovalitus- ja yrityssaneerausasioiden keskittämistä arvomuistiossa esitetyllä tavalla. Lakimiesliitto yhtyy arviomuistiossa esitettyyn käsitykseen siitä, että molemmat asiaryhmät vaativat erityisosaamista. Kuitenkin asiamäärät ovat useimmissa yksiköissä jo nykyisellään sellaisia, että osaamista voidaan hankkia ja ylläpitää. Asiaryhmien keskittämisellä ei olisi saavutettavissa laadullisia hyötyjä, vaan se heikentäisi kansalaisten oikeusturvaa, erityisesti niissä asioissa, joissa on tarpeen pitää oikeuden istunto asian selvittämiseksi.

Maaoikeusasioiden kannalta on perusteltua toimia työryhmän ehdottamalla tavalla eli säilyttää ainakin toistaiseksi olemassaolevat maaoikeudet paikallistuntemuksen varmistamiseksi.

Ladattavat tiedostot: